Hydrologie

 

Poskytujeme vícestupňovou výuku hydrologie, na kterou navazuje řada vodohospodářsky orientovaných předmětů programu Stavební inženýrství. Výuka zahraničních studentů v anglickém jazyce probíhá v rámci magisterského studijního programu Water and Environmental Engineering a Erasmus. Pro osvojení praktických hydrologických dovedností nabízíme výuku v terénu. Prohloubit si hydrologické znalosti a propojit je s řadou příbuzných oborů, jako je klimatologie, meteorologie nebo lesnictví, je možné v nabízených navazujících kurzech.

Výzkum je zaměřen na hydrologii svahu a povodí, modelování srážkoodtokových vztahů a hydrologických procesů v systému půda-rostlina-atmosféra, a transport rozpuštěných látek v přírodních pórovitých formacích. Zabýváme se také hydrologií lesních povodí, jejich vodní bilancí a dopady průmyslových imisí a změn klimatu na místní ekosystémy. V městské hydrologii se zaměřujeme na měření srážek a vliv zelené infrastruktury na odtokové poměry povodí. Řešíme projekty základního i aplikovaného výzkumu.

Předměty