Hydrologie a klimatologie

kód
141HYKL
zakončení
z,zk
rozsah
7
anotace

Cílem je seznámení studentů se zákonitostmi výskytu a oběhu vody na Zemi a dosažení schopnosti základních aplikací poznatků ve vodohospodářské praxi.

Předmět zahrnuje problematiku výskytu a oběhu vody v přírodě; pozornost je věnována zejména studiu meteorologických procesů v přízemní vrstvě atmosféry a genezi srážko-odtokového vztahu v podmínkách povodí.

Analyzovány jsou bilanční prvky v rámci klimatického systému Země; termodynamika vzduchu a stabilita atmosféry; frontální systémy; vznik oblaků a srážek; oběh vody: atmosférické srážky, výpar, voda v půdě a formy odtoku; měření meteorologických a hydrologických prvků; zpracování a vyhodnocování dat; transformace odtoku; možnosti modelování hydrologických jevů.


literatura

Kemel, M.  2000: Klimatologie, Meteorologie, Hydrologie. CVUT. ISBN:80-01-01456-8.

VÚV TGM 1997: Voda v České republice. MŽP, Praha. ISBN:978-80-7212-491-6.

Henderson-Sellers, A., Robinson P.J. 1999: Contemporary Climatology. Longman, New York. ISBN:0582276314.

Shaw, E.M. 1991: Hydrology in Practice. Chapman&Hill, London. ISBN:9780415370424.

 Ven Te Chow et al., Applied hydrology, McGraw-Hill, 1988. ISBN:0-07-010810-2.

Průvodce oborem hydrologie NTK - https://www.techlib.cz/cs/83720-hydrologie

podmínky pro zápočet

Podmínkou udělení zápočtu je zpracování a obhájení samostatných prací na téma: Měření a vyhodnocení úhrnů atmosferických srážek na povodí, stanovení průtoku v povrchových tocích, posouzení homogenity a konzistence souborů dat, aplikace součtových čar, čára překročení m-denních průtoků, odhad N-letých průtoků, transformace odtoku, odhad potenciální a aktuální evapotranspirace, krátkodobé a sezóní hydrologické předpovědi. parametry vodního prostředí toků a nádrží. 

podmínky pro zkoušku

Splnění požadavků při písemné a ústní zkoušce, která zahrnuje základní přednáškové bloky: energetická bilance a klimatický systém Země; termodynamika vzduchu a stabilita atmosféry; frontální systémy; vznik oblaků a srážek; oběh vody na Zemi: atmosférické srážky, výpar, voda v půdě a formy odtoku; měření meteorologických a hydrologických prvků; zpracování a vyhodnocování dat; transformace odtoku; možnosti modelování hydrologických jevů, stratifikace vodního prostředí nácrží, aspekty globální změny klimatu.