Vodní toky

 

Říční inženýrství se zabývá technickými řešeními při navrhování, úpravě a provozu vodních toků s cílem zajistit efektivní hospodaření s tekoucí povrchovou vodou včetně ochrany před s ní spojenými relevantními riziky (povodně, sucho). Využívá teoretických poznatků z oblasti hydrauliky otevřených koryt a říční mechaniky, které si studenti v rámci předmětů osvojí a vyzkouší si jejich praktické použití při řešení technických problémů spojených s vodními toky, a to jak s toky umělých koryt v rámci stavebních úprav území, tak s toky přírodních koryt v říční krajině.

Naše výzkumná činnost se soustřeďuje zejména na tématiku morfologie přírodních koryt, specificky pak na problematiku chodu splavenin v korytech s pohyblivým dnem zkoumanou experimentálně v laboratorních podmínkách a modelovanou vlastními vyvíjenými matematickými modely. V oblasti aplikačního výzkumu a výzkumné spolupráce s praxí se zabýváme například problematikou posuzování stability koryt, podpory vzniku a rozvoje vhodných habitatových podmínek v korytech toků a stavebních úprav toků souvisejících s realizací opatření protipovodňové ochrany nebo revitalizací vodních toků v zastavěném území i mimo něj.

Předměty