Techniky modelování v hydraulice a hydrologii

kód
141YTHH
zakončení
kz
rozsah
0+5
anotace

Matematické modelování 1D nerovnoměrného proudění v otevřených korytech. Kalibrace drsností koryta a inundace. Počáteční a okrajové podmínky. 1D neustálené proudění v otevřených korytech. Simulace šíření vln v síti říčních koryt. Modelování 2D proudění s volnou hladinou s využitím metody konečných objemů. Modelování srážko-odtokového procesu v přirozeném a urbanizovaném povodí.

Výuka probíhá v šesti blocích, kdy každé úloze jsou věnovány 2 týdny. Každý blok je uvozen přednáškou na kterou navazuje zpracování konkrétní simulační úlohy. 

literatura

Jandora, J., V. Stara, M. Starý: Hydraulika a hydrologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011.

Brunner, G., W.: Hydraulic Reference Manual, US Army Corps of Engineers, Davis 2016

Synkiewitz, R.: Numerical Modeling in Open Channel Hydraulics, Springer, London, 2010

Beven, K., Environmental Modelling: An Uncertain Future? CRC Press, eBook, 2018, ISBN: 9781315273501.

podmínky pro zápočet
  • zpracování všech 6 zadaných úloh včetně vypracování a odevzdání závěrečných zpráv pro jednotlivé úlohy
  • aktivní účast na cvičeních