Říční inženýrství a morfologie

kód
141YRIM
zakončení
z,zk
rozsah
5
anotace

Předmět sestává ze dvou částí:

1. říční inženýrství, kde je pozornost upřena na technické a konstrukční zásahy a provozní činnosti v korytech vodních toků, které směřují k zajištění hlavních požadovaných funkcí v oblasti hospodaření a využívání tekoucích povrchových vod a ochraně před relevantními riziky;

2. morfologie a morfodynamika říčního toku (tj. koryta a říční nivy) představují nezbytný základ pro aplikační činnost a syntézu znalostí o aluviálních tocích v oblasti říčního inženýrství. Cílem je rozpoznání odlišných charakteristických typů koryt a vývojových fází toku včetně dynamiky jejich změn a dále identifikace procesů formujících říční koryto a jeho nivu včetně pochopení jejich řídících mechanismů. Součástí je i kvalitativní a kvantitativní popis procesů jako jsou počátek pohybu částic sedimentu a chod sedimentu, erozní a sedimentační procesy v korytě, či vznik a vývoj dnových útvarů. Významnou částí je i studium odezvy upravených vodních toků na zásah do koryta způsobený přírodní nebo antropogenní činností v říční krajině.

Společným základem pro obě části je podaný souhrn teoretických poznatků a praktických zásad pokročilé hydrauliky koryt s pevným dnem v oblasti nerovnoměrného a prostorově složitého proudění, turbulentních jevů nebo odporů způsobených zrnitým dnem koryta či vegetací vystavené proudu.

Nabyté znalosti si posluchač lépe osvojí při aplikaci prezentovaných výpočetních postupů v rámci jednoduchých výpočetních a simulačních modelů nebo při interpretaci jevů a procesů demonstrovaných na laboratorním modelu či výukových videozáznamech.

literatura

Povinná literatura:

Radecki-Pawlik, A., Pagliara, S., Hradecký J.: Open Channel Hydraulics, River Hydraulic Structures and Fluvial Geomorphology. CRC Press Taylor & Francis Group, 2017. ISBN: 978-1-4987-3082-2.

Wohl, E.: Rivers in the Landscape. Willey-Blackwell, 2020. ISBN: 978-1-119-53541-6.

Galia, T. 2017. Fluviální geomorfologie. Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Ostrava, ISBN 978-80-7464-901-1.

Doporučená literatura:

Šindlar, M. a kol.: Geomorfologické procesy vývoje vodních toků -Část 1. Typologie korytotvorných procesů. Šindlar, 2015. ISBN: 978-80-254-2445-2.

Máčka, Z., Krejčí, L. a kol.: Říční dřevo ve vodních tocích ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5624-4.

Studijní pomůcky:

Stream Habitat Restoration Guidelines 2012. Prepared for: Washington State Aquatic Habitat Guidelines Program. (https://wdfw.wa.gov/sites/default/files/publications/01374/wdfw01374.pdf).

podmínky pro zápočet

Vypracování sady zadaných úloh  (na základě dobrovolnosti a s bodovou bonifikací ke zkoušce)  -  max. bodový zisk 28 bodů (4b./ úloha), realizace experimentu a jeho prezentace na demonstračním zařízení v laboratoři -týmová práce.

podmínky pro zkoušku

Závěrečný písemný test  (11 otázek  z přednášených témat) -  max. bodový zisk 44 bodů (4b./otázka), min. bodový zisk testu 22 bodů.