Projekt - vodní toky a hydrotechnické stavby (část vodní toky)

kód
141PVTS
zakončení
kz
rozsah
0+2
anotace

V části vodní toky tohoto projektu je řešen komplexní technický zásah na vodním toku a v jeho povodí formou stabilizační úpravy toku, protipovodňového technického opatření nebo protipovodňového opatření blízkého přírodě. Součástí je i návrh a konstrukční řešení vhodného objektu na vodním toku v závislosti na záměru zásahu na vodním toku. V části hydrotechnické stavby je konstrukčně řešen objekt jezu nebo hráze s manipulačními objekty a jejich variantní dispoziční řešení.

 Část úprava vodního toku

1. Úvod, vstupní údaje (hydrologické a hydraulické údaje, situace, řezy).

2. Analýza stávajícího stavu koryta, návrh variantního řešení trasy úpravy toku nebo konceptu PPO nebo PBPO, výpočet oblouků, vytyčovací schéma.

3. Posouzení stávající kapacity koryta.

4. Posouzení s použitím software pro hydrauliku koryt.

5. Podélný profil, návrh nivelety.

6. Návrh příčných profilů, kapacitní výpočty, rozsahy rozlivů.

7. Stabilita částice v korytě. Prognóza výmolu v oblouku a návrh opevnění.

8. Vzorové řešení příčného profilu.

9. Řešení úpravy v příčných profilech, stanovení rozsahu zemních prací.

10. Objekt na vodním toku (spádový nebo mostní objekt, propustek, opěrná nebo PPO zeď, ochranné hráze, zaústění) - hydraulický a konstrukční návrh hydrotechnické části.

11. Ověření průběhu hladiny pro již navržený zásah nebo PPO.

12. Celkové výkresové řešení - podrobná situace, přehledný podélný profil, vzorové a příčné profily, výkresy objektů na VT, zkrácena technická zpráva.

13. Konzultace, odevzdání projektu.

literatura

Povinná literatura:

Mareš, K. 1997: Úpravy toků: Navrhování koryt. Vyd. 2., Praha: ČVUT. ISBN: 80-01-00903-3.

Čihák, F., Medřický, V. 2001: Hydrotechnické stavby 20. Navrhování jezů, Praha: ČVUT, ISBN: 80-01-02402-4.

Doporučená literatura:

[4] Patočka, C., Macura, L. a kol. 1989: Úpravy toků. Praha: SNTL. ISBN: 80-03-00203-6.

[5] Escarameia, M. 1998: River and channel revetments: A design manual. Thomas Telford Publ. ISBN: 0-7277-2691-9.

Studijní pomůcky:

: [7] ČSN 01 3469, 75 0120, 75 2310, 75 2340.

: [8] TNV 75 2102, 75 2103, 75 2303.

:  [9] Civil 3D Manuál

podmínky pro zápočet

Zpracování aktuálního zadání projektu v obou částech (vodní tok, hydrotechnická stavba).