Vodní toky

kód
141VTO
zakončení
z,zk
rozsah
3+1
anotace

Posluchači kurzu se seznámí říčními morfologickými procesy v korytech vodních toků a rozšíří své znalosti v oblastech říční hydrauliky a úpravách toků a získají představu o správě a provozu a údržbě vodních toků v ČR. V praktické části kurzu studenti zpracují problémovou studii vodního toku.literatura

Povinná literatura:

Raplík, M., Výbora, P., Mareš, K. 1989.: Úpravy tokov. Bratislava: ALFA. ISBN: 80-05-00128-2.

Mareš, K. 1997.: Úpravy toků: Navrhování koryt. Vyd. 2. Praha: ČVUT. ISBN: 80-01-00903-3.

Strahler, A. 2011: Introducing Physical Geography. John Wiley & Sons. ISBN: 0-470-41811-7. Chapters 14,15.

Doporučená literatura:

Calow, P., Petts, G.,E. (eds.) 1992: The Rivers Handbook. Hydrological and Ecological Principles. Volume 1. Blackwell Science. ISBN: 0-632-02832-7.

Calow, P., Petts, G.,E. (eds.) 1994: The Rivers Handbook. Hydrological and Ecological Principles. Volume 2. Blackwell Science. ISBN: 0-632-02985-4.

Charlton, R. 2007: Fundamentals of Fluvial Geomorphology. London:Routledge. ISBN: 0-415-33453-5.

Just, T. a kol. 2003: Revitalizace vodního prostředí. Praha: AOPK ČR. ISBN: 80-86064-72-7.

Mačka, Z., Krejčí, L. a kol. 2011: Říční dřevo ve vodních tocích ČR. Brno: Masarykova univerzita. ISBN: 80-210-5624-4.

Zákon o vodách 254/2001 Sb. v aktuálním znění.

podmínky pro zápočet

Samostatné vypracování  studie vodního toku založené na základě průzkumu v terénu. Součástí bude i úloha stanovení kapacity koryta, popř. korytového průtoku vodního toku.

podmínky pro zkoušku

Vypracování studie. Písemný test - 12 otázek (2 body/otázku) - potřeba získat alespoň 50% bodů.