Environmentální hydrologie

kód
141EHY
zakončení
z,zk
rozsah
5
anotace

Cílem je seznámení studentů se vztahy mezi hydrologickými procesy a základními prvky biosféry s ohledem na životní prostředí člověka. Předmět zahrnuje problematiku geneze srážko-odtokového procesu v podmínkách přírodního povodí se zřetelem vlivú lidské činnosti. Pozornost je věnována zároveň vlivu vodohospodářské činnosti na biofyzikální prostředí a jeho hodnocení v širším environmentálním kontextu.

V rámci tohoto předmětu budou analyzovány: tvorba odtokového procesu v podmínkách biofyzikálního prostředí; energetická bilance a klimatický systém Země; vodní a vodohospodářská bilance; tvorba vodních zdrojů;  časové rozdělení odtoku; extrémní hydrologické jevy: povodně a sucho; vliv lidské činnosti na vodní režim povodí a nádrže; globálního klimatu; ekologická stabilita povodí; procesy hodnocení dopadů na prostředí: EIA a SEA. 


literatura

Aguado, E., Burt, J.E. Understanding Weather and Climate, Pearson, 2015, ISBN 9780321987303. 

Beven, K.J. Rainfall-Runoff Modelling: The Primer, Wiley-Blackwell, 2012, ISBN 9780470714591. 

Low, J., Míchal, I. Krajinný ráz. Lesnická práce, Kostelec n.Č.l., 2003, ISBN80-86386279

Langhammer, J. Povodně a změny v krajině. Praha: MŽP, 2007.

Tolasz, R. et al. Atlas podnebí Česka. ČHMÚ a UP, Praha a Olomouc, 2007.

Ven Te Chow, Maidment, D., Mays, L.. Applied Hydrology, McGraw-Hill, 2013, ISBN 9780071743914.

podmínky pro zápočet

Podmínkou udělení zápočtu je samostatné zpracování a obhíjení úloh, zaměřených na stanovení prvků vodní bilance a analýza tvorby a doplňování vodních zdrojů, odhad návrhových průtoků a rizik vzniku povodní a období sucha, aplikace metod EIA a SEA při stanovení rizik degradace prostředí vlivem civilizačních aktivit, odhady vlivů globální klimatické změny.  

podmínky pro zkoušku

Zkouška obsahuje část písemnou a ústní, podmínkou je splnění požadavků, vyplývajících z obsahu přednášek, zaměřených na genezi srážko-odtokového procesu v podmínkách povodí; morfologie povodí, vodního toku a nádrže; ekosystém a chápání ekosystémových aspektů povodí; vztahy mazi povodím a vodní nádrží; základy limnologie; ekologická stabilita povodí a vodního prostředí; meteorologické procesy v přízemní vrstvě atmosféry; doplňování vodních zdrojů (kvantita a kvalita); vodní a vodohospodářská bilance; časové rozdělení odtoku, povodně a sucho; hydrologická analýza vlivů lidské činnosti; globální klimatická změna; hodnocení environmentálních dopadů civilizačních aktivit; hodnocení environmentálních vlivů vodohospodářské činnosti.