Návrh základní geometrie a hydraulický modelový výzkum nového spadiště SŠ3 Nad Novou Libní

doba řešení
2014/1 – 2015/6
financováno
Pražská vodohospodářská společnost a.s.
typ projektu
Smluvní výzkum
abstrakt

Návrh základní geometrie a hydraulický modelový výzkum nového spadiště SŠ3 „Nad Novou Libní“ stoky jednotné kanalizační sítě hl. m. Prahy v lokalitě Praha 8 byl zpracován na ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydrauliky a hydrologie. Návrh základní geometrie spadiště předpokládá tangenciální nátok do spadiště a oddělené převádění splaškových průtoků po šroubovicové konstrukci mimo hlavní objekt spadiště. Hydraulický model v měřítku délek 1:10 přináší detailní informace o proudění, kapacitě a hydraulických veličinách a procesech v navržené geometrii spadiště. V rámci studie byly posouzeny vybrané průtokové stavy včetně převedení návrhového průtoku a kapacitního průtoku. Byla posouzena geometrie a kapacita vtokového objektu. Dále byly posouzeny různé geometrické varianty uklidňovací komory a umístění uklidňovací přepážky. Výsledky byly vyhodnoceny s ohledem na optimální tlumení mechanické energie proudu.

cíle projektu

Hlavní cíle prvního stupně modelové studie jsou specifikovány následovně:

  • Návrh geometrického řešení spadiště
  • Zprovoznění hydraulického modelu spadiště v měřítku 1:10
  • Návrh a posouzení kapacity a funkce nátokové komory spadiště
  • Posouzení kapacity a funkce vertikální spadišťové šachty
  • Návrh geometrie a posouzení funkce uklidňovací komory a odtoku ze spadiště
výsledky projektu

„Rekonstrukce kanalizačního sběrače, ul. Nad Novou Libní, Praha 8“ č. investiční akce: 1/1/F49/00