Hydraulické posouzení rozdělovacího objektu SVL ÚČOV Praha pomocí CFD modelu

doba řešení
2021/4 – 2021/11
financováno
Sweco a.s.
typ projektu
Smluvní výzkum
členové týmu
Ing. Tomáš Picek, Ph.D.
výzkumný pracovník
Ing. Martin Kantor, Ph.D.
výzkumný pracovník
abstrakt

Projekt řeší rozdělení průtoku na čtyři stejné díly v kruhovém rozdělovacím objektu (RO) Stávající vodní linky (SVL) Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) v Praze. Cílem projektu je posoudit stávající geometrii RO a nově navrhovanou geometrii z hlediska rovnoměrného rozdělení průtoku na čtyři stejné díly. Každá varianta je posouzena pro dešťový průtok, vybrané varianty i pro průtok bezdeštný. Hydraulické posouzení je založeno na numerických CFD simulacích v prostředí OpenFoam, které je doplněno 1D výpočtem bilance mechanické energie proudu podél celého objektu a jednoduchým výsekovým modelem přelivné hrany v měřítku 1:3. Výsledky ukazují, že vliv zakřivení nátoku a vysoké průřezové rychlosti na přítoku ovlivňují nesouměrnost proudového pole, což se projevuje v rozdílném hydraulickém zatížení přelivných hran, které se projevuje v odchylkách jednotlivých dílů průtoku vůči ideálnímu stavu. To platí pro všechny posuzované varianty. Jako nejvýhodnější se i po řadě numerických experimentů jeví původní varianta, která nejlépe zohledňuje symetrické podmínky proudění v RO. Hydraulickou efektivitu této varianty lze výrazně zvýšit instalací soustředné norné stěny, kdy se maximální odchylky redukují z hodnot ± 7÷10% na hodnoty ±2÷3% pro maximální posuzovaný průtok.