Hydraulika 2

kód
141HYA2
zakončení
z,zk
rozsah
6
anotace

V rámci předmětu Hydraulika 2 budou studenti seznámeni se základními rovnicemi popisujícími chování kapalin v klidu a za pohybu. Při aplikací těchto vztahů se studenti seznámí s řešením hydrostatického zatížení složitějších konstrukcí, hydraulickým řešením složitějších trubních tlakových systémů včetně soustav s osazenými čerpadly a především s řešením problematiky nerovnoměrného proudění o volné hladině včetně různých přechodových jevů a hydraulického řešení základních objektů na vodních tocích.

literatura
 • Boor, Kunštátský, Patočka - Hydraulika pro vodohospodářské stavby
 • Kolář - Patočka - Bém : Hydraulika, SNTL, Praha 1983, učebnice
 • Kolář a kol. – Hydraulika – technický průvodce
 • HAVLÍK, Vladimír, MAREŠOVÁ, Ivana: Hydraulika 10 - příklady. Vydavatelství ČVUT, Praha. 2001. ISBN 80-01-02403-2
 • HAVLÍK, Vladimír, MAREŠOVÁ, Ivana: Hydraulika 20 - příklady. Vydavatelství ČVUT, Praha. 2001. ISBN 80-01-02355-9

podmínky pro zápočet
 • řádná docházka na cvičení
 • aktivní práce na cvičení
 • včasné odevzdání správně vypracovaných
 • Pozn.: V průběhu semestru se na cvičeních píší 3 písemky. Z každé je možno získat až 3 body. Tyto body se přičítají k bodům získaným při zkoušce. Účast na těchto písemkách je nepovinná, ale rozhodně doporučená!
podmínky pro zkoušku

Zkouška z předmětu je vedena písemnou formou a sestává z části početní a části teoretické.

 • početní část - 3 příklady (maximální bodový zisk 12b. - cca 120 minut) obdobného typu jako na cvičení; nutný minimální bodový zisk 6b
 • teoretická část - 6 teoretických otázek (maximální bodový zisk 18b. cca 60minut) z celé probírané látky, nutný minimální bodový zisk z této části 7 bodů

Tabulka výsledného ohodnocení dle dosaženého bodového zisku ze součtu bodů z části početní, teoretické a bodů z písemek ze cvičení:


body celkem
hodnocení
< 19,5
F
19,5 - 22,5
E
23 - 26
D
26,5 - 29,5
C
30 - 33
B
33,5 - 39
A