Hydraulika

kód
141HYA
zakončení
z,zk
rozsah
2+2
anotace

Fyzikální vlastnosti vody. Hydrostatika - tlak v tíhovém poli, hydrostatické převody, hydrostatické síly, zatížení konstrukcí kapalinami, vztlak. Základy hydrodynamiky - charakteristiky, režimy a druhy proudění, hydraulické odpory, aplikace základních rovnic. Tlakové proudění v potrubí - ztráty třením a místní, jednodušší případy výpočtu potrubí, potrubí s čerpadlem, vznik hydraulického rázu. Ustálené proudění v korytech - rovnoměrný pohyb, hydraulický návrh koryta, kritické proudění, průběhy hladin. Hydraulika objektů - výtok otvorem a trubním zařízením, přepad přes ostrou hranu a širokou korunu, proudění mosty a propustky. Aplikace věty o hybnostech proudu kapaliny. Měření průtoku vody. Proudění podzemní vody - druhy, účinky, filtrační zákon, řešení průsaků a odvodnění.

literatura
 • Kolář - Patočka - Bém : Hydraulika, SNTL, Praha 1983, učebnice.
 • Mäsiar - Kamenský : Hydraulika pre stavebných inžinierov I, II, ALFA, Bratislava 1985, 1989.
 • Havlík - Marešová : Hydraulika 10, 20 - Příklady, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001, skriptum.
 • Bém: Vodohospodářské inženýrství, ČVUT, Praha 1990, skriptum - část 3, 6.1, 6.2.

Průvodce hydrauliky Národní technické knihovny - odkaz na www stránky

podmínky pro zápočet
 • řádná docházka na cvičení (upřesní vedoucí cvičení na prvním cvičení)
 • aktivní práce na cvičení
 • včasné odevzdání správně vypracovaných vlastnoručně napsaných domácích úloh a elaborátů z vlastního hydraulického měření (student je povinen přijít na laboratoře připraven v rozsahu do té doby proběhlých cvičení a přednášek + návodů k laboratorním měřením, které je možno stáhnout ze stránky cvičení - toto může být na začátku laboratorních cvičení ověřováno testy či ústním přezkoušením!)
 • Pozn.: V průběhu semestru se na cvičeních píší 3 písemky. Z každé je možno získat až 3 body. Tyto body se přičítají k bodům získaným při zkoušce. Účast na těchto písemkách je nepovinná, ale rozhodně doporučená!
podmínky pro zkoušku

Na začátku zkoušky je prováděna prezence přítomných studentů. Všichni studenti jsou povinni prokázat svou totožnost předložením průkazu studenta ČVUT. Zkouška sestává z části početní a části teoretické:

 • 2 příklady (max. bodový zisk 12 b.) obdobného typu jako budou řešeny v rámci cvičení, nutný minimální bodový zisk z této části zkoušky 5 b.
 • 3 teoretické otázky (max. bodový zisk 18 b.) z celé probírané látky, nutný minimální bodový zisk z této části zkoušky 7 b.

Tabulka výsledného ohodnocení dle dosaženého bodového zisku ze součtu bodů z části početní, teoretické a bodů z písemek ze cvičení procentuelně vzhledem k maximálnímu možnému bodovému zisku:

celkový procentuální zisk
body celkem
hodnocení
<50 %
<19,5
F
50 % - 59,9 %
19,5 - 23
E
60 % - 69,9 %
23,5 - 27
D
70 % - 79,9 % 27,5 - 31 C
80 % - 89,9 % 31,5 - 35 B
90 % - 100 % 35,5 - 39 A


Informace k početní části zkoušky z HYA:

 • k početní části zkoušky je povolen vlastní rukou psaný výpis vzorců (pouze vzorců bez nákresů, postupů a popisů!) o rozsahu jednoho listu A4.
  Kopie nejsou přípustné!
  Výpisy vzorců mohou být kontrolovány.
 • chyby ve výpočtu základních geometrických obrazců jsou nepřípustné
 • z vypočteného příkladu musí být zřejmý postup výpočtu:
  použitý vztah - dosazení - výsledek (včetně jednotek!)
  Pouze výsledek nestačí !
 • není dovoleno vzájemné půjčování pomůcek (kalkulačky)
 • není dovoleno používání vlastních tabulek (tabulky budou dodány vyučujícími)

Důležité upozornění platné pro početní i teoretickou část zkoušky:

Po celou dobu zkoušky je zakázáno používání či jakákoliv manipulace s technickými prostředky umožňujícími dálkový přenos informací, zejména používání mobilních telefonů!!! Použití zakázaných či nepovolených pomůcek = okamžité ukončení zkoušky s hodnocením „0 bodů“ a předání případu Disciplinární komisi Fakulty stavební!!!