Věda a výzkum

 

Výzkum katedry je zaměřen na 

  • proudění vody v otevřených korytech 

  • proudění kapalin v potrubí

  • hydraulickou funkci vodohospodářských objektů 

  • vícefázové proudění a procesy intenzivního chodu splavenin v otevřených korytech

  • protipovodňovou ochranu a revitalizaci vodních toků

  • hydrologii svahu a horských povodí

  • městskou hydrologii

  • hydrologické procesy v systému půda-rostlina-atmosféra

  • transport rozpuštěných látek v přírodních pórovitých formacích

  • interakce elektromagnetického vlnění s atmosférickými srážkami.


V základním výzkumu jsme dlouhodobě aktivní ve třech oblastech: experiment - monitoring - modelování. Experimenty provádíme v laboratoři i v terénu. Dlouhodobě monitorujeme městská i přirozená povodí. Vyvíjíme modelové prostředky pro popis hydraulických a hydrologických procesů na různých úrovních prostorového měřítka. 

Výsledky pravidelně publikujeme v relevantních mezinárodních recenzovaných časopisech. Publikační výstupy z posledních 2 let naleznete zde

V projektech aplikovaného výzkumu se snažíme teoretické znalosti uplatnit při vývoji nových řešení ve spolupráci s významnými průmyslovými partnery či subjekty státní správy.

Smluvní výzkum je zaměřen například na hydraulickou optimalizaci vodohospodářských objektů a staveb pomocí metod matematického a fyzikálního hydraulického modelování v průběhu projekčního procesu.