Studium na katedře

 

Zajišťujeme výuku hydrauliky, hydrologie a předmětů orientovaných na problematiku vodních toků a vodního hospodářství na všech stupních vzdělávání v rámci Fakulty stavební ČVUT v Praze. Výuka zahraničních studentů programu Erasmus a magisterského studijního programu Water and Environmental Engineering.

Vedle tradičních forem výuky (přednášky a cvičení) dále nabízíme projektovou výuku a organizujeme semináře, či experimentální výuku v hydraulické laboratoři VEC nebo v terénu.

Bakalářské a diplomové práce

Nabízíme řadu atraktivních témat pro zpracování bakalářských a diplomových prací především studentů zaměření Vodní hospodářství a vodní stavby a Inženýrství životního prostředí. Závěrečné práce jsou často navázány na řešené výzkumné projekty či smluvní zakázky a studie.

Výběr některých zajímavých diplomových prací obhájených na katedře v posledních letech:

Název diplomové práce Rok Student
Analýza hydrodynamiky vtoku do tlakového kanálu s využitím metody PIV
2023
Bc. David Kolář
Gamma spektroskopické měření vlhkosti půdy
2022
Bc. Abigail Klejchová
Analýza šíření povodňových vln v záplavovém území Melounky a Malého labského náhonu
2021
Bc. Pavel Pelikán
Využití srážkových rastrových dat při hydrologickém modelování urbanizovaných povodí
2020
Bc. Markéta Blovská
Modelování odtoku ze segmentů zelených střech
2018
Bc. Skala Vojtěch
Modelování proudění hrubozrnných směsí s nenewtonskou nosnou kapalinou v potrubí dvouvrstvým modelem
2018
Bc. Svoboda Lukáš
Vodní bilance subalpinského povodí:Missiaga (Dolomity, Itálie)
2018
Bc. Pažourková Eva

Kompletní seznam obhájených závěrečných prací na Katedře hydrauliky a hydrologie od roku 2011 v databázi CVUT DSpace