doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

room
D2092
office phone
+420 22435 4338, +420 736 469 109
field of interest

Během mého dlouhého působení ve Výzkumném ústavu vodohospodářském se především zabýval zimním teplotním režimem vodních roků.

V rámci mého působení na Fakultě stavební se věnuji zejména 1D a nyní hlavně 2D matematickému modelování proudění vody s volnou hladinou a v souvislosti s tím i charakteristikám proudění mostními objekty a propustky. V návaznosti na to pak koncepčním přístupům k řešení protipovodňové ochrany, mapování povodňového nebezpečí, ohrožení a rizik.

Dlouhodobě spolupracuji se správci vodních toků podniky Povodí především při řešení projektů spojených s řešením protipovodňové ochrany. Zvláště se jednalo o významnou a dlouhodobou spolupráci s Povodím Odry v souvislosti s přípravou navrhovaného vodního díla Nové Heřminovy na řece Opavě.

V posledních 10 letech jsem byl řešitelem projektu TA04030373 Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti propustků s ohledem převádění povodňových průtoků. V současné době jsem jedním z řešitelů projektu SS02030027 Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu.


selected publications

Podešvová, P., Havlík, A.: Výzkum proudění mostním objektem s volnou hladinou zatopeným vtokem, VTEI 2020/3, str.4-9

Balvín, P., Havlík, A., Jurečková, P., Picek, t., Trnka, M.: Hydraulické posouzení propustků, metodika, 2016 str.1-79

Havlík. A.: Matematický model neustáleného nerovnoměrného proudění - Opatření na horní Opavě, 2018, str. 1 – 35.