Podmínky účasti na výuce K141

 

Účast studentů na cvičeních:

Ve studijním a zkušební řádu pro studenty ČVUT v Praze (čl. 7, odst. 5) je uvedeno: „Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu.“ 

V souladu s tímto ustanovením mají studenti na cvičeních K141 (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Další nepřítomnost může povolit cvičící na základě věrohodného zdůvodnění studenta.

 

Podmínky získání zápočtu:

Pro získání zápočtu je nutné splnit podmínky zápočtu stanovené v jednotlivých předmětech (viz stránky jednotlivých předmětů a informace podané cvičícím na začátku semestru). Například v případě laboratorních cvičení je třeba absolvovat všechna předepsaná laboratorní měření a odevzdat včas správně vypracované protokoly o provedených měřeních.