Náměty na téma bakalářských a diplomových prací - Vodní toky a vodní hospodářství

Téma BP: Vyhodnocení účinnosti revitalizačních zásahů při obnově přirozených procesů (P. Sklenář)
Téma BP:
Přístupy v mapování povodňových rizik při stanovování aktivních zón záplavových území (P. Sklenář)
Téma BP:
Podklady pro řešení úpravy toku v zastavěné oblasti z hlediska protipovodňové ochrany (P. Sklenář)

Téma BP: Hydraulické posouzení a optimalizace cirkulace vody u plaveckých bazénů - zadavatel AKVAHELP METAL  (P. Sklenář)
Téma BP: Vliv vodních a zelených ploch v městském prostředí na mikroklima v letním období(P.Sklenář, IPR Praha)
Téma BP:   Migrace meandrů vodních toků - distanční metody sledování (P.Sklenář, AOPK ČR)
Téma DP:  Migrace meandrů vodních toků - morfologické modelování (P.Sklenář, AOPK ČR)

Téma DP: Řešení úpravy toku v zastavěné oblasti z hlediska protipovodňové ochrany dle požadavků obce (P. Sklenář)  

Téma DP: Posouzení užitelnosti softwarového systému pro podporu rozhodování při řízení činností v povodích (P. Sklenář)

Téma DP: Revize průtokových charakteristik bezpečnostních přelivů u vybraných vodohospodářských děl (P. Sklenář)

Téma DP: Využití CFD nástrojů při  optimalizaci hydraulických podmínek v plaveckých bazénech - zadavatel AKVAHELP METAL  (P. Sklenář)

Téma DP: Využití modelu neuronových sítí pro hydrologické předpovědi na Vltavě (P.Sklenář)

Téma BP: Zhodnocení současného stavu toku a návrh stabilizačních opatření (I. Marešová)

Téma BP: Zhodnocení současného stavu toku a návrh protipovodňových opatření (I. Marešová)

Téma BP: Zhodnocení současného stavu toku a návrh revitalizace toku (I. Marešová)

Téma DP: Revitalizace v minulosti nevhodně upraveného toku (I. Marešová)

Téma DP: Zhodnocení současné protipovodňové ochrany sídelního celku na toku (I. Marešová)

Téma DP: Úprava toku blízká přírodě, vyhovující požadavkům na protipovodňovou ochranu obce ležící na toku (I. Marešová)