Náměty na téma bakalářských a diplomových prací - Vodní toky a vodní hospodářství

Vedoucí bakalářské práce:  Ing. Ivana Marešová, CSc. B 825

Téma 1: Zhodnocení současného stavu toku a návrh stabilizačních opatření

Téma 2: Zhodnocení současného stavu toku a návrh protipovodňových opatření

Téma 3: Zhodnocení současného stavu toku a návrh revitalizace toku  

 

Vedoucí diplomové práce:  Ing. Ivana Marešová, CSc. B 825

Téma 4: Revitalizace v minulosti nevhodně upraveného toku 

Téma 5: Zhodnocení současné protipovodňové ochrany sídelního celku na toku

Téma 6: Úprava toku vyhovující požadavkům na