České vysoké učení technické
 
Fakulta stavební
  Katedra hydrauliky a hydrologie
 Říční inženýrství a morfologie (141
YRIM)

 

Říční inženýrství a morfologie 
 • Kód předmětu: 141YRIM
 • Počet kreditů: 5
 • Zakončení: z, zk
 • Studijní program: magisterský (SI)
 • Obor: V
 • Semestr: letní
 • Typ předmětu: povinně volitelný

Cíle a zaměření předmětu

Předmět sestává ze dvou částí: 

1. říční inženýrství,  kde je pozornost upřena na technické a konstrukční zásahy a provozní činnosti v korytech vodních toků, které směřují k zajištění hlavních požadovaných funkcí v oblasti hospodaření a využívání tekoucích povrchových vod a ochraně před relevantními riziky;

2. morfologie a morfodynamika říčního toku (tj. koryta a říční nivy) představují nezbytný základ pro aplikační činnost a syntézu znalostí o aluviálních tocích v oblasti říčního inženýrství. Cílem je rozpoznání odlišných charakteristických typů koryt a vývojových fází toku včetně dynamiky jejich změn a dále identifikace procesů formujících říční koryto a jeho nivu včetně pochopení jejich řídících mechanismů. Součástí je i kvalitativní a kvantitativní popis procesů jako jsou počátek pohybu částic sedimentu a chod sedimentu, erozní a sedimentační procesy v korytě, či vznik a vývoj dnových útvarů. Významnou částí je i studium odezvy upravených vodních toků na zásah do koryta způsobený přírodní nebo antropogenní činností v říční krajině.

Společným základem pro obě části je podaný souhrn teoretických poznatků a praktických zásad pokročilé hydrauliky koryt s pevným dnem v oblasti nerovnoměrného a prostorově složitého proudění, turbulentních jevů nebo odporů způsobených zrnitým dnem koryta či vegetací vystavené proudu.

Nabyté znalosti si posluchač lépe osvojí při aplikaci prezentovaných výpočetních postupů v rámci jednoduchých výpočetních a simulačních modelů nebo při interpretaci jevů a procesů demonstrovaných na laboratorním  modelu či výukových videozáznamech.


Kompetence absolventa předmětu

Získané znalosti  posluchač uplatní jak v oblasti plánování a navrhování upravených koryt vodních toků, umělých vodohospodářských kanálů a vodních cest, tak i v jejich provozu a správě a v ochraně tekoucích povrchový vod, koryt vodních toků a celkově i říční krajiny.

 Rozsah a ukončení předmětu

 • Přednášky  dle seznamu témat (u některých s demonstrací praktického použití)
 • Ukončení zápočtem a zkouškou  na základě písemného testu v trvání cca 60 min.
Hodnocení zkoušky
 • Vypracování 7 zadaných úloh  (na základě dobrovolnosti)   - max. bodový zisk 28 bodů (4b./ úloha)
 • Závěrečný písemný test  (11 otázek  z přednášených témat) - max. bodový zisk 44 bodů (4b./otázka)                                                                                                             min. bodový zisk testu 22 bodů
                                                                                           
Tabulka výsledného ohodnocení dle dosaženého bodového zisku:
celkový bodový zisk <28 28 - 36 37 - 45 46 - 54 55 - 63 64 - 72
 hodnocení F E D C B A

Ing. Petr Sklenář, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Václav Matoušek