České vysoké učení technické
 
Fakulta stavební
  Katedra hydrauliky a hydrologie
 Říční inženýrství a morfologie (141Y
RIM)
 
Přednášky - seznam témat          

 • Říční inženýrství - obsah a náplň disciplíny: vodní tok - jeho význam a využití, charakteristika toku, korytotvorné a hydrogeomorfologické procesy; vodní tok jako ekologický komplex; podpora migrační průchodnosti toků a podpora vzniku habitatů ve vodním prostředí; ukázka časových změn říčních systémů  (distanční sledování). (Sklenář) 
 • Struktura proudu v korytě s pevným a pohyblivým dnem: ovlivnění rychlostního profilu podmínkami v korytě - vliv drsnosti, ledové pokrývky, sekundárního proudění, chodu splavenin; koncentrační profil nesených splavenin. (Matoušek) 
 • Hydraulika koryt s pevným dnem: odpory proudění - zrnová drsnost; drsnost vegetace. (Marešová)
 • Hydraulika koryt s pevným dnem: mikrodrsnost; makrodrsnost; říční průzkum; odběr vzorků; vyhodnocení odporů proudění. (Marešová)
 • Povodně a protipovodňová ochrana: postup a formování povodňové vlny; způsoby numerického řešení; volba technických a organizačních opatření - jejich filozofie, návrh a realizace; ukázky případových studii. (Sklenář) 
 • Hydraulika koryt s pevným dnem:  řešení a návrh složeného koryta. (Marešová)
 • Chod splavenin v korytě s pohyblivým dnem: definice rovnovážného stavu při proudění s chodem sedimentu, počátek pohybu sedimentu (Shieldsovo kritérium), dnové útvary, drsnost dna, režimy chodu splavenin; transportní rovnice a modelování ustáleného rovnoměrného proudění s chodem splavenin. (Matoušek)
 • Morfodynamické odezvy koryta s pohyblivým dnem: definice nerovnovážného stavu proudění s chodem sedimentu, procesy zanášení a vymílání, formulace matematického modelu pro nerovnovážný stav, analýza krátkodobé a dlouhodobé odezvy; zásady fyzikálního modelování chodu splavenin, demonstrace v laboratorním žlabu. (Matoušek)
 • Technické a revitalizační úpravy toků: přístupy k řešení úprav koryt toků v intravilánu a extravilánu; druhy hydraulického namáhání a jejich stanovení; materiály pro klasické a moderní způsoby opevňění a jejich volba;  stabilita břehů a dna, kvantifikace postupu břehové eroze, souvislost s antropogenní činností v povodích- rovnice kvalitativní odezvy. (Sklenář)
 • Eroze a zanášení koryt: druhy erozní a výmolné činnosti, hlavní případy výskytu; vznik a vývoj výmolů a ohrožení  konstrukcí na VT, prognóza rozsahu a místa výskytu, preventivní opatření. (Sklenář)
 • Disperzně-difuzní procesy v korytě, šíření znečištění tokemadvekčně-disperzní rovnice a její řešení, podélná disperze, disperzní součinitele a způsoby jejich určování; mísící zóny. (Matoušek)
Návštěva CPP ČHMÚ -  připravováno na poslední výukový týden