České vysoké učení technické
 
Fakulta stavební
  Katedra hydrauliky a hydrologie
 Říční inženýrství a fluviální procesy (141
YRIF)

  

Říční inženýrství a fluviální procesy
 • Kód předmětu: 141YRIF
 • Počet kreditů: 6
 • Zakončení: z, zk
 • Studijní program: magisterský (SI)
 • Obor: Z
 • Semestr: letní
 • Typ předmětu: povinně volitelný

Cíle a zaměření předmětu

Předmět sestává ze dvou částí: 

1. říční inženýrství, kde je pozornost upřena nejen na výlučně technické konstrukční zásahy, ale i na opatření přírodě blízká. Pozornost je soustředěna i na zásady ohleduplné antropogenní činnost přímo v korytech vodních toků a v jejich blízkosti. Taková činnost směřuje k zajištění hlavních požadovaných funkcí v oblasti hospodaření, využívání a nakládání s tekoucími povrchovými vodami, přitom však nevede k poškozování a degradaci říční krajiny, ale podporuje její ochranu před všemi relevantními riziky.

2. fluviální procesy, které jsou nejvýznamnějšími geomorfními projevy v říční krajině v souvislosti s činností proudící vody. Jejich poznání představuje nezbytný základ pro úspěšnou aplikační činnost a syntézu dostupných znalostí o aluviálních tocích v oblasti říčního inženýrství. Cílem je rozpoznání odlišných charakteristických typů koryt a vývojových fází toku včetně dynamiky jejich změn a dále identifikace procesů formujících říční koryto a jeho nivu včetně pochopení jejich řídících mechanismů. Součástí je i kvalitativní a kvantitativní popis procesů jako jsou počátek pohybu částic sedimentu a chod sedimentu, erozní a sedimentační procesy v korytě či vznik a vývoj dnových útvarů, mechanismus podemílání a sesouvání břehů, zahlubování nebo změlčování příčného profilu toku atd. Významnou částí je i studium odezvy upravených vodních toků na zásah do koryta způsobený náhlou přírodní změnou nebo antropogenní činností v říční krajině.

Společným základem pro obě části je podaný souhrn teoretických poznatků a praktických zásad pokročilé hydrauliky koryt s pevným dnem v oblasti nerovnoměrného a prostorově složitého proudění, turbulentních jevů nebo odporů způsobených zrnitým dnem koryta či (břehovou) vegetací vystavené proudu.

Nabyté teoretické znalosti si posluchač upevní při aplikaci prezentovaných výpočetních postupů v rámci jednoduchých výpočetních a simulačních modelů nebo při interpretaci jevů a procesů demonstrovaných na laboratorním modelu či výukových videozáznamech.


Kompetence absolventa předmětu

Získané znalosti  posluchač uplatní jak v oblasti plánování a navrhování upravených koryt vodních toků, umělých vodohospodářských kanálů a vodních cest, tak i v jejich provozu a správě a v ochraně tekoucích povrchový vod, koryt vodních toků a celkově i říční krajiny.

 Rozsah a ukončení předmětu

 • Přednášky  dle seznamu témat (u některých s demonstrací praktického použití)
 • Zápočet  na základě odevzdání seminární práce na zadané téma 
 • Zkouška  na základě písemného testu v trvání cca 60 min.
Hodnocení zkoušky
 • Vypracování 6 zadaných úloh  (na základě dobrovolnosti)   - max. bodový zisk 24 bodů (4b./ úloha)
 • Závěrečný písemný test  (12 otázek  z přednášených témat) - max. bodový zisk 48 bodů (4b./otázka)                                                                                                             min. bodový zisk testu 24 bodů
                                                                                           
Tabulka výsledného ohodnocení dle dosaženého bodového zisku:
celkový bodový zisk <28 28 - 36 37 - 45 46 - 54 55 - 63 64 - 72
 hodnocení F E D C B A
Ing. Petr Sklenář, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Václav Matoušek