České vysoké učení technické
 
Fakulta stavební
  Katedra hydrauliky a hydrologie
 Říční inženýrství a fluviální procesy (141
YRIF)
 

Říční inženýrství a fluviální procesy
  • Kód předmětu: 141YRIF
  • Počet kreditů: 6
  • Zakončení: z, zk
  • Studijní program: magisterský (SI)
  • Obor: Z
  • Semestr: letní
  • Typ předmětu: povinně volitelný

Cíle a zaměření předmětu

Předmět sestává ze dvou částí: 

1. říční inženýrství, kde je pozornost upřena nejen na výlučně technické konstrukční zásahy, ale i na opatření přírodě blízká. Pozornost je soustředěna i na zásady ohleduplné antropogenní činnost přímo v  korytech vodních toků a v jejich blízkosti. Taková činnost směřuje k zajištění hlavních požadovaných funkcí v oblasti hospodaření, využívání a nakládání s tekoucími povrchovými vodami, přitom však nevede k poškozování a degradaci říční krajiny, ale podporuje její ochranu před všemi relevantními riziky.

2. fluviální procesy, které jsou nejvýznamnějšími geomorfními projevy v říční krajině v souvislosti s činností proudící vody. Jejich poznání představuje nezbytný základ pro úspěšnou aplikační činnost a syntézu dostupných znalostí o aluviálních tocích v oblasti říčního inženýrství. Cílem je rozpoznání odlišných charakteristických typů koryt a vývojových fází toku včetně dynamiky jejich změn a dále identifikace procesů formujících říční koryto a jeho nivu včetně pochopení jejich řídících mechanismů. Součástí je i kvalitativní a kvantitativní popis procesů jako jsou počátek pohybu částic sedimentu a chod sedimentu, erozní a sedimentační procesy v korytě či vznik a vývoj dnových útvarů, mechanismus podemílání a sesouvání břehů, zahlubování nebo změlčování příčného profilu toku atd. Významnou částí je i studium odezvy upravených vodních toků na zásah do koryta způsobený náhlou přírodní změnou nebo antropogenní činností v říční krajině.

Společným základem pro obě části je podaný souhrn teoretických poznatků a praktických zásad pokročilé hydrauliky koryt s pevným dnem v oblasti nerovnoměrného a prostorově složitého proudění, turbulentních jevů nebo odporů způsobených zrnitým dnem koryta či (břehovou) vegetací vystavené proudu.

Nabyté teoretické znalosti si posluchač upevní při aplikaci prezentovaných výpočetních postupů v rámci jednoduchých výpočetních a simulačních modelů nebo při interpretaci jevů a procesů demonstrovaných na laboratorním modelu či výukových videozáznamech.


Kompetence absolventa předmětu

Získané znalosti  posluchač uplatní jak v oblasti plánování a navrhování upravených koryt vodních toků, umělých vodohospodářských kanálů a vodních cest, tak i v jejich provozu a správě a v ochraně tekoucích povrchový vod, koryt vodních toků a celkově i říční krajiny.

 Rozsah a ukončení předmětu

  • Přednášky  dle seznamu témat. 
  • Ukončení - krátké (cca 15 min) ústní vystoupení k zvolenému tématu + odevzdání práce v písemné formě +odevzdání řešení zadaných problémů, zkouška (písemný test a ústní diskuse na vybrané téma).
  • Podle možností bude pro posluchače zajištěna vyzvaná přednáška pracovníků z praxe s případnou komentovanou prohlídkou v terénu.
Ing. Petr Sklenář, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Václav Matoušek
Ing. Ivana Marešová, CSc.