České vysoké učení technické
 
Fakulta stavební
  Katedra hydrauliky a hydrologie
 Provoz vodních toků 141
YPVTStudie "Zájmy a užitky na vodním toku"

Zadání pro školní rok 2012/ 2013

Zadání:   Navažte na studii vodního toku z předmětu „Vodní toky“ (6. semestr) tak, že zdokumentujete hodnocení vodního toku (příp. úseku v délce min. 5 km ) z hlediska zájmů těchto skupin zainteresovaných subjektů:

·        správce vodního toku,

·        hlavních uživatelů vodního toku - odběratelů vody pro různé účely (např. vodárny, produkční rybářské podniky), těch pro něž je vodní tok recipientem pro odpadní a jiné vody (např. ČOV), provozovatelů objektů na vodním toku (např. elektráren, plavebních zařízení, rekreačních zařízení) správců rybářských revírů (sportovních, chovných, školních či výzkumných) atd.,

·        hlavních uživatelů přilehlého území ovlivňovaného vodním tokem zejména v zátopových územích (obce, podniky, farmáři, správci lesů, správci CHKO či Nár. parků, správci silnic a jiných komunikací, inženýrských sítí atd.),

·        profesionálních pracovníků orgánů ochrany přírody, ale i dobrovolných organizací (NGO) – ekologických, sportovních, zájmových,

·        dalších.

Při zpracování „případové“ studie postupujte podle schématu: Identifikace zúčastněných subjektů a jejich zájmů→ kvantifikace jejich užitků→ střety zájmů→(?řešení zájmů?).

Shromážděte přehled zájmů a užitků pro všechny subjekty, vyhledejte střety zájmů a pokuste se nalézt alespoň ideové východisko pro řešení těchto střetů. Užití programových prostředků pro práci s informacemi (např. GIS) je možné, samotná práce s nimi však není cílem.

Cíl práce: Vyzkoušení typu úlohy, v níž je hlavní důraz kladen na poznání zájmů jednotlivých stran a vztahů mezi nimi, nikoliv výhradně konstrukční a technické řešení. Cílem je vyhledání kdo a proč je ve zvoleném případě zainteresován, k jakým užitkům vedou jím prosazované zájmy, kde se střetávají zájmy jednotlivých zúčastněných stran. Cílem studie není prozatím objektivní hodnocení, který ze zájmů je více oprávněný a který méně. To vyžaduje značné odborné a praktické znalosti a zkušenosti a může být cílem další práce v rámci bakalářské a magisterské diplomové práce v rámci problematiky vodního hospodářství.

Pokyny:  Vybraný vodní tok (úsek na něm) s předběžným soupisem zájemců o užitky tohoto vodního toku si necháte potvrdit nejpozději ve 3. výukovém týdnu zimního semestru akad. roku 2011/12 mnou, případně dalšími pracovníky katedry (nebo vedoucími vašich bakalářských prací).

Uzavření předmětu: Výsledek práce budete prezentovat na posledním cvičení v semestru a zároveň ho odevzdáte v písemné a grafické formě do termínu, který určím před koncem kalendářního roku 2011.

 

V Praze dne 18. 9. 2012                                 
Ing. Petr Sklenář, Ph.D