České vysoké učení technické
 
Fakulta stavební
  Katedra hydrauliky a hydrologie
 Provoz vodních toků 141
YPVTKe stažení
Vodní zákon 254/2001 Sb.
Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR
Vyhodnocení povodně 1997
Vyhodnocení povodně 2002
WFD 2000/60/EC Směrnice Evropského parlamentu a rady  ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky
Ukázka zpracované studie.
Listy Základní vodohospodářské mapy 1:50000 (HEIS VÚV)
Ukázka zpracovaného passportu úseku toku.
Přednáška Ing. Jana Klofáče, Povodí Vltavy, s.p. - Správa toku
Přednáška Ing. Richarda Beneše, Lesy hl. m. Prahy - Zájmy a užitky na vodním toku