České vysoké učení technické
 
Fakulta stavební
  Katedra hydrauliky a hydrologie
 Vodní toky 141
VTO
„Problémová“ studie vodního toku doplněná o hydromorfologickou analýzu ukazatelů ekologické kvality

Zadání pro školní rok 2020/ 2021

Příklad motivace pro zpracování „problémové studie“:  Místní orgán státní správy (odbor ŽP obecního úřadu) potřebuje pro svou rozhodovací činnost v souvislosti s vydáním vyjádření ke stavebním a jiným aktivitám,  jež mohou určitým způsobem ovlivnit vodní tok, nebo pro něž  může být naopak přítomnost vodního toku limitující, podkladové materiály a dílčí odborná stanoviska. Dalším příkladem může být podklad pro zpracování podkladů pro územní plánování (územní generel, územní studie krajiny).

Úkol:  Pro vhodně zvolený vodní tok, volte takový, kde se je možno setkat s celou řadou souvisejících problémů – např. průtočnost a stabilita toku, nedostatečná kapacita objektů na toku, hygienické problémy, nevyhovující technická nebo ekologická funkce, závady toku v kontextu předchozích úprav nebo naopak nedostatečné údržby, zpracujte na základě potřebného počtu prohlídek studii současného stavu celého potoka s podrobnějším popisem vybraného úseku. Studie bude vycházet z !!!vašeho!!! hodnocení stavu nejen vlastního koryta toku, ale i příbřežních zón inundačního území a objektů nacházejících se na vodním toku. Hodnocení kvalit vodního toku by mělo vycházet  např. z hodnocení hydromorfologických ukazatelů ekologické kvality úseku toku. Součástí studie bude souhrn vámi zjištěných závad a návrh opatření k jejich odstranění z hlediska technického i z pohledu ochrany a tvorby životního prostředí

Studie by měla být členěna do následujících částí

 1. Stručná charakteristika vodního toku jako celku včetně jeho povodí (např. hydrologické, klimatologické, geomorfologické, demografické, orografické apod. údaje) a uvedeny hlavní specifika (hlavní sídelní celky na toku, převládající charakter znečištění, význační znečišťovatelé).
 2. Popis vybraného úseku vodního toku v délce cca 3-5 km (na úseku toku s mnoha konfliktními vztahy lze i méně)  zahrnující i přiléhající inundační území. 
 3. Rozčlenění vybraného zájmového úseku toku do homogenních segmentů a zpracování skóre hodnocení pro jednotlivé úseky.
 4. Popis závad ve vybraném úseku vodního toku (špatná funkce objektů, překážky pro proudění v inundačním území při povodňových stavech, negativní dopady předchozích zásahů na životní prostředí).
 5.  Návrh opatření k odstranění závad (stanovení priorit v naléhavosti jejich řešení).

Doporučený obsah studie:

 1. Textová část
 2. Mapová a grafická část
 3. Vlastní získané údaje a data
 4. Analýza hydromorfologických dat (tabulky skóre)
 5. Fotodokumentace
 6. Uvedení zdrojů (předchozí stanoviska, posudky a vyjádření zainteresovaných orgánů a další doplňující podklady), které sloužily ke zpracování studie.

Celou studii zpracujte tak, aby výstupy byly užitelné i jako dílčí podklad projektu na celkové oživení a zlepšení přirozené funkce vodního toku. U toku protékajícího intravilánem prověřte možnost začlenění toku včetně jeho nejbližšího okolí do tzv. oddychové zóny urbanistického celku. Součástí studie bude i stanovení charakteristického "korytového" průtoku, v případě zcela upraveného koryta v zastavěné části pak odhad kapacity koryta. Pro vybrané vodní toky lze nalézt některé charakteristiky např. v databázi DIBAVOD (VÚV TGM), pro pražské vodní toky na stránkách Lesů hl. m. PrahyPřístup k topografickým podkladům území lze získat např. na ČÚZK.

Upozornění:
Při zpracování studie věnujte maximální pozornost vlastnímu průzkumu vybraného úseku toku, na jehož základě provedete analýzu dle bodu 3. Pro vlastní terénní průzkum můžete využít formuláře pro sběr a hodnocení hydromorfologických ukazatelů toku, které naleznete buď v odkazované metodice na stránkách 
MŽP nebo ve stručné podobě na www stránkách předmětu v sekci "Ke stažení", kde najdete i další užitečné podklady pro vaši práci.

Ukázka zpracované studie.     

V Praze dne 18. února 2021

Ing. Petr Sklenář, Ph.D.