České vysoké učení technické
 
Fakulta stavební
  Katedra hydrauliky a hydrologie
 Vodní toky 141
VTO
„Problémová“ studie vodního toku 

Zadání pro školní rok 2017/ 2018

Příklad motivace pro zpracování „problémové studie“:  Místní orgán státní správy (např. odbor  životního prostředí obecního úřadu) potřebuje pro svou rozhodovací činnost v souvislosti s vydáním vyjádření ke stavebním a jiným aktivitám,  jež mohou určitým způsobem ovlivnit vodní tok, nebo pro něž  může být naopak přítomnost vodního toku limitující, podkladové materiály a dílčí odborná stanoviska. Dalším příkladem může být podklad pro zpracování generelu.

Úkol:  Pro vhodně zvolený vodní tok, volte takový, kde se je možno setkat s celou řadou souvisejících problémů – např. průtočnost a stabilita toku, nedostatečná kapacita objektů na toku, hygienické problémy, nevyhovující technická nebo ekologická funkce, závady toku v kontextu předchozích úprav nebo naopak nedostatečné údržby, zpracujte na základě potřebného počtu prohlídek studii současného stavu celého potoka s podrobnějším popisem vybraného úseku. Studie bude vycházet z !!!vašeho!!! hodnocení stavu nejen vlastního koryta toku, ale i inundačního území a objektů nacházejících se na vodním toku. Součástí studie bude souhrn vámi zjištěných závad a návrh opatření k jejich odstranění z hlediska technického i z pohledu ochrany a tvorby životního prostředí

Studie by měla být členěna do následujících částí

  1. Stručná charakteristika vodního toku jako celku včetně jeho povodí (např. hydrologické, klimatologické, geomorfologické, demografické, orografické apod. údaje) a uvedeny hlavní specifika (hlavní sídelní celky na toku, převládající charakter znečištění, význační znečišťovatelé).
  2. Podrobný popis vybraného úseku vodního toku v délce 1 až 3 km zahrnující i přiléhající inundační území
  3. Popis závad ve vybraném úseku vodního toku (špatná funkce objektů, překážky pro proudění v inundačním území při povodňových stavech, negativní dopady předchozích zásahů na životní prostředí).
  4. Návrh opatření k odstranění závad (stanovení priorit v naléhavosti jejich řešení).

Doporučený obsah studie:

  1. Textová část
  2. Mapová a grafická část
  3. Vlastní získané údaje a data
  4. Fotodokumentace
  5. Uvedení zdrojů (předchozí stanoviska, posudky a vyjádření zainteresovaných orgánů a další doplňující podklady), které sloužily ke zpracování studie.

Celou studii zpracujte tak, aby výstupy byly užitelné i jako dílčí podklad projektu na celkové oživení a zlepšení přirozené funkce vodního toku. U toku protékajícího intravilánem prověřte možnost začlenění toku včetně jeho nejbližšího okolí do tzv. oddychové zóny urbanistického celku. Součástí studie bude i stanovení charakteristického "korytového" průtoku, v případě zcela upraveného koryta v zastavěné části pak odhad kapacity koryta. Pro vybrané vodní toky lze nalézt některé charakteristiky např. v databázi DIBAVOD (VÚV TGM), pro pražské vodní toky na stránkách Lesů hl. m. Prahy.

Upozornění:
Při zpracování studie věnujte maximální pozornost vlastnímu průzkumu vybraného úseku toku, na jehož základě provedete analýzu dle výše uvedených bodů 2 a 3. Pro vlastní terénní průzkum můžete využít metodiku pro hodnocení toku. Formulář k této metodice si můžete stáhnout v sekci "Ke stažení", kde najdete i další užitečné podklady pro vaši práci.

Ukázka zpracované studie. 

V Praze dne 19. února 2018

Ing. Petr Sklenář, Ph.D.
Ing. Ivana Marešová, CSc.