České vysoké učení technické
 
Fakulta stavební
  Katedra hydrauliky a hydrologie
 Vodní toky 141
VTO


 
Přednášky
1. Náplň a význam předmětu - historie říčního inženýrství ve světě a v českých zemích, souvislost a vazba na příbuzné vědní discipliny. Srážkoodtokový proces a jeho složky. Říční síť v ČR. Systém správy a provozu vodních toků v ČR. Klasifikace vodních toků podle různých hledisek. (P, U, M) [1]
 
2. Morfologické procesy v meandrujících korytech, vývin, tvar a zánik meandru. Vývoj podélných profilů a příčných profilů koryta a údolní nivy. Prognóza odezvy vodního toku. Vzájemné vztahy geomorfologických, hydraulických a splaveninových charakteristik. Fargueovy poznatky. (P, U) [1]
 
3. Splaveniny - fyzikální vlastnosti částice, vlastnosti splaveninových směsí, odběr vzorků dnových splavenin. Dnové útvary, režimy proudění v korytech s dnovými útvary, prognóza dnových útvarů. (P, S) [1], [2]
 
4. Odpory proudu - povrchový a tvarový odpor, odpory pevného dna a makro a mikrodrsností. Odpory při průtoku plavenin, výpočet odporů v korytech s pohyblivým dnem. (P, S)  [1]
 
5. Prostorové proudění v otevřených korytech - rozdělení rychlostí v přímé trati a v oblouku, průměrné tečné napětí na dně a na svazích, rozdělení tečných napětí. Počátek pohybu splaveninových částic - síly působící na částici, Shieldsův diagram. Meyer-Peterova rovnice. (P, S) [1], [2]
 
6. Stabilita koryt - metody určení odolnosti koryt (tečná napětí, nevymílací rychlosti, teorie režimu) při dvojrozměrném a trojrozměrném proudění. Přetváření aluviálního dna v obloucích - maximální hloubka výmolu, vliv opevnění břehu. (P, S, CV) [1], [2]
 
7. Zásady komplexního řešení ÚT - účel ÚT, ochrana před povodněmi a návrhové průtoky, vliv úpravy koryta na režim vodního toku. Zvláštní požadavky na ÚT, stabilizace koryta. Podklady a průzkumy pro ÚT, technickoekonomická dokumentace. (S) [1], [2]
 
8. Návrh trasy - základní koncepce a obecné požadavky na trasu, sinusovitost proudnice a osy koryta, křivky používané při návrhu, návrh trasy ve specifických podmínkách. Podélný profil upravovaného toku - výškové umístění dna, stabilizace podélného profilu nového koryta, návrh sklonu dna. (S, CV)
 
9. Příčný profil - hlavní požadavky, tvary příčných profilů, výpočet rozměrů koryt
a, vliv vegetace a údržby na kapacitu koryta, zvláštní požadavky na příčný profil. Opevnění dna - vlastnosti stavebních materiálů, druhy opevnění dna, lokální stabilizační prvky. Opevnění břehů - vegetační materiály a prvky, vegetační opevnění. (S, CV)
 
10. Nevegetační opevnění - pohozy, dlažby, prefabrikace, kombinovaná opevnění, břehové stavby. Břehový a doprovodný vegetační porost. Údržba opevnění. (S, CV)
 
11. Objekty - koncentrační stavby, zaústění přítoků, stupně ve dně a balvanité skluzy, objekty vyvolané úpravou toku, využití odstavených ramen vodních toků, ekologické objekty. Ochranné hráze - návrh trasy, podélného a příčného profilu, objekty na hrázích. Funkce poldru. Usměrňování proudu. (S)  (U, P) [1]
 
12.  Revitalizace vodních toků - cíle a způsoby revitalizace, ekologický dopad úprav toků, účinek revitalizací na vodní režim krajiny a ekosystém.[1], [2], [3], [4]
 
13. Vodní biocenózy v tocích - pásma vod, výskyt biocenóz jako indikace kvality vod, metodiky hodnocení kvality vodního prostředí v tocích IFIM, model PHABSIM. Chemické a biologické procesy samočištění v tocích - princip a dynamika samočistících procesů, transformace živin v toku, tok energie v ekosystému VT, transport znečištění ve VT, mezinárodní projekty ochrany tekoucích vod - MKOL. (P, D) [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [River2D]
 
14. Stávající legislativa v oblasti vodních toků - státní správa ve vodním hospodářství, správa toků a povodí, základní principy evropského (římského) vodního práva, zákon o vodách č. 254/2001 Sb., zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, vodoprávní úřady a jejich činnost a výkon státní správy ve vztahu k VH, vodoprávní řízení, strategie a plánování v oblasti povrchových tekoucích vod, legislativní nástroje k ochraně VT jako významných krajinných prvků, nakládání s vodami, organizace protipovodňové ochrany, vyhláška č. 236/2002. (P) [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7],  [8]
 
Vysvětlivky: P - přednášky, S - skripta, U - učebnice, CV - cvičení