České vysoké učení technické
 
Fakulta stavební
  Katedra hydrauliky a hydrologie
 Vodní toky 141
VTO


Vodní toky
 • Kód předmětu: 141VTO
 • Počet kreditů: 3+1
 • Zakončení: zk
 • Studijní program: bakalářský
 • Obor: Z, V
 • Semestr: letní
 • Typ předmětu: povinný

Zaměření předmětu

Vodní toky jsou profilový předmět, v němž se studenti seznámí jednak s geomorfologickými procesy v přirozených vodních tocích, jednak si rozšíří vědomosti o fyzikálních procesech           v korytech s pevným a pohyblivým dnem a jednak získají poznatky pro návrh, provádění a údržbu upravených vodních toků.

Rozsah a ukončení předmětu

 1. Přednášky - 3 hod. týdně (část přednášek vyzvaných z praxe). Zkouška - písemná část 1 hod.,    v případě potřeby doplňující ústní část (cca 20 min).
   
 2. Cvičení - 1 hod. týdně, ukončení  zápočtem, který bude udělen na základě aktivní účasti na cvičení a po odevzdání studie toku (samostatná práce) v požadované úrovni a rozsahu. Zájmem je, aby studie mohla posloužit i jako podkladový materiál pro případné vypracování bakalářské práce.

Literatura

1. Přednášky
2. Raplík, Výbora, Mareš: Úprava tokov (učebnice)
3. Mareš: Úpravy toků (Navrhovaní koryt) - skripta  ZIP
4. Vodní zákon 254-2001Sb. (www MZe) s kompletními odkazy  PDF

Ing. Petr Sklenář, Ph.D. 
Ing. Ivana Marešová, CSc.