České vysoké učení technické
 
Fakulta stavební
  Katedra hydrauliky a hydrologie
 Vodní toky 141
VTO


 
Zkušební otázky  

1. Říční inženyrství - historický vývoj i a současnost v ČR
souvislost a vazba na příbuzné vědní disciplíny; rybniční soustavy v jižních a východních Čechách, odlehčovací kanál Lužnice - Nežárka; protipovodňová ochrana území; vodoprávní a vodocestné zákony; SVP; správa vodních toků (VT) v ČR (vodohospodářsky významné VT, drobné VT) - orgány správy, správci vodních toků a jejich povinnosti, legislativa - Zákon o vodách č. 254/2001 Sb.;  výklad některých ustanovení Zákona o vodáchplánování v oblasti vod 

2. Říční síť ČR
říční síť v Čechách a na Moravě; geografické a klimatické poměry ČR; charakter ř. sítě a morfologické charakteristiky povodí; klasifikace VT dle různých hledisek, typy koryt

3. Srážko-odtokový proces a jeho složky
hydrologický cyklus; hydrologická a vodohospodářská bilance; charakteristiky odtokového režimu; hydrologické charakteristiky v říčním inženýrství, charakteristiky translačních (povodňových vln)

4. Morfologické procesy v přirozených korytech
aluviální VT- přímá, meandrující a rozvětvená koryta VT; boční a dnová eroze; vývoj dna v podélném profilu přirozeného VT; erozní báze VT; endogenní a exogenní síly zúčastněné na formování vodní sítě; vývin, tvar a zánik meandru - odstavené, slepé, mrtvé rameno VT; prognóza odezvy VT na změny, vzájemné vztahy geomorfologických a hydraulických charakteristik; morfologie meandrujících a rozvětvených koryt - příčné profily, materiálové lavice, špatný a dobrý brod, brodové a tůňové úseky, agradační valy; Fargueovy téze vývoje přirozeného VT, teorie režimů - režimové rovnice, jejich význam a omezení

5. Splaveniny
definice splavenin; rozlišení dnových splavenin a plavenin; druhy pohybu částice ve vodním proudu; fyzikální vlastnosti částice - tvar, velikost, sedimentační rychlost w; graf součinitele hydrodynamického odporu Cd; úhel vnitřního tření; odběr vzorků dnových splavenin a jejich vyhodnocení; určení reprezentativního zrna směsi, křivka zrnitosti; dnové útvary, režimy proudění v aluviálních korytech; prognóza dnových útvarů

6. Stabilita a počátek pohybu splaveninové částice na dně a pohyb splavenin
bilance momentů sil pro laminární a plně turbulentní proudění (zahrnutí i hydrodynamické vztlakové síly); Shieldsův diagram; Meyer-Peterova rovnice; průtok splavenin a plavenin; transportní rovnice (Meyer-Peter) a rovnice kontinuity pro splaveniny (Exner)

7. Prostorové proudění v otevřenych korytech
řídicí rovnice; teoretické poznatky o rozdělení rychlostí v přímé a v oblouku - Rozovského předpoklady; průběh tečných napětí příčného proudění a chodu splavenin v charakteristických profilech zakřivených tratí VT pro různé vodní stavy

8. Odpory proudu

povrchový a tvarový odpor; mezní vrstva; zákon rozdělení rychlostí ve svislici, součnitele ztrát třením, součinitele drsnosti; oblast hydraulicky hladkého a drsného dna; odpory pevného dna s a bez dnových útvarů; výpočet odporů v korytech s pohyblivým dnem (Einstein, Vanoni, Meyer-Peter); odpory vegetace a vliv břehové vegetace na charakter proudění v korytě - vliv hustoty a délky porostu

9. Vliv lidské činnosti na tok
vliv úpravy koryt VT na životní podmínky ve VT - zastínění; přísun částicové organické hmoty do toku (listí, větve, kůra); rozmanitost geometrických charakteristik koryta, hydraulických podmínek proudění a zrnitostního složení dnového materiálu

10. Čistota povrchových vod a ekosystém vodního toku 
jakost povrchových vod; charakter znečišťujících látek; hlavní ukazatele biolog. znečištění a bioindikace; zatřídění VT; druh vod dle biologického hlediska; pásma ryb; šíření znečištění - disperze; složky ekosystému vodního toku - mikroby, houby, řasy, sinice, makrofyta, bezobratlí, obratlovci ryby; potravní řetězce; koloběh dusíku a tok energie v ekosystému VT, eutrofizace VT

11. Kvantitativní metody hodnocení kvality habitatu VT a jeho modelování
metoda IFIM (Instream Flow Incremental Methodology - přírůstková metodologie proudění v toku) její podstata a důvod pro použití ; hlavní komponenty metody; systém PHABSIM (Physical Habitat Simulation System - Systém simulování fyzického habitatu) a schéma prací při užití systému PHABSIM; způsob diskretizace systému (rozdělení na buňky), křivky vhodnosti, vážená využitelná plocha WUA jako míra habitatu; způsob určení časové řady habitatu; simulační program pro modelování habitatu River2D

12. Povodňová nebezpečí a systém organizace ochrany před povodněmi
 
typy povodní a příčiny jejich vzniku, povodně v urbanizovaném území; ledové jevy na VT a jejich dopad na VT; ochrana před povodněmi dle Zákona o vodách; členění záplavových území na zóny dle rizika; stupně povodňové aktivity; povodňové orgány a ostatní účastníci protipovodňové ochrany, stanovování záplavových území dle Vyhl. 79/2018

13. Účel a způsoby úprav VT
požadavky na úpravy VT; druhy opevnění;  návrhový průtok; návrh příčného a podélného profilu toku; objekty na tocích a jejich funkce, způsob jejich stavebního řešení; způsoby stabilizace koryta; revitalizace upravených (Manual of River Restoration Techniques, revitalizace vodního prostředí) VT a jejich význam

Upozornění: 
Předpokládá se, že student má odpovídající znalosti z předmětů Hydraulika (141HYA) a Klimatologie, Meteorologie a Hydrologie. Proto související partie těchto předmětů budou (v orientačním rozsahu) součástí i některých otázek písemné či ústní části zkoušky z Vodních toků.

Pasáže "Vodního zákona" ke zkoušce (seznam požadovaných §) 
Vodní zákon
Slovník ekologických termínů