České vysoké učení technické
 
Fakulta stavební
  Katedra hydrauliky a hydrologie
 Vodní toky 141
VTOKe stažení
Zadání studie
Formuláře pro sběr hydromorfologických ukazatelů toku
Metodika morfologického popisu
Stanovení korytotvorného (korytového) průtoku
Klasifikace toků (Rosgen)
Vodní zákon 254/2001 Sb.
a jeho změna 150/2010 Sb.

Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR
Vyhodnocení povodně 1997
Vyhodnocení povodně 2002
WFD 2000/60/EC Směrnice Evropského parlamentu a rady  ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky
Ukázka zpracované studie
Ledové povodně - Ing. Václav Matoušek, DrSc. (VÚV TGM Praha)
Vznik ledové zácpy (video)
Ekologické názvy
Vodní organizmy a jejich formy; pásma ryb
Revitalizace vodního prostředí
Videoukázky realizace některých objektů na vodním toku
Manual of River Restoration Techniques
Příklady odezvy říčního systému na lidskou činnost (zadání problému je na konci dokumentu)
Listy Základní vodohospodářské mapy 1:50000 (HEIS VÚV)
Historická  letecká  fotografie území ČR (50. léta)
Mapy povodňového nebezpečí a rizik
Povodňové značky v Digitálním povodňovém plánu
Databáze pozorovaných hydrologických veličin v ČR (od roku 8/2012)
Základy hydrauliky koryt - kalkulátor
Udělejte si vlastní názor