České vysoké učení technické
 
Fakulta stavební
  Katedra hydrauliky a hydrologie
 Říční inženýrství 141
RIN
 

Říční inženýrství
  • Kód předmětu: 141RIN
  • Počet kreditů: 3+0
  • Zakončení: zk
  • Studijní program: magisterský (SI)
  • Obor: V
  • Semestr: zimní
  • Typ předmětu: modulový

Zaměření předmětu

Vodní tok - jeho význam a využití, charakteristika toku, korytotvorné geomorfologické procesy. Vodní tok jako ekologický komplex. Rozdělení rychlostí, turbulentní jevy v otevřených korytech. Hydraulika koryt s pevným dnem - drsnosti, odporové rovnice, složená drsnost, makrodrsnost, vegetační drsnost. Hydraulika koryt s pohyblivým dnem - charakteristiky splavenin a jejich odběr, počátek pohybu splavenin, dnové útvary, aluviální drsnost, průtok a transport splavenin. Úpravy toků, tvorba výmolů, preventivní opatření. Návrh a řešení složeného koryta. Protipovodňová ochrana - její filosofie a návrh. Migrační průchodnost toků a podpora vzniku habitatů ve vodním prostředí. Příprava a prezentace seminární práce na zvolené téma.

 Rozsah a ukončení předmětu

  • Přednášky  dle seznamu témat. 
  • Výuka exkurze -(protipovodňový systém Prahy, návštěva  ČHMÚ CPP).
  • Ukončení - krátké (cca 15 min) ústní vystoupení k zvolenému tématu + odevzdání práce v písemné formě +odevzdání řešení zadaných problémů, zkouška (písemný test a ústní diskuse na vybrané téma).
 Ing. Petr Sklenář, Ph.D.
Ing. Ivana Marešová, CSc.