České vysoké učení technické
 
Fakulta stavební
  Katedra hydrauliky a hydrologie
 Říční inženýrství 141
RIN

 
Přednášky - seznam témat          
 • Vodní tok - jeho význam a využití, charakteristika toku, korytotvorné geomorfologické procesy.  
 • Vodní tok jako ekologický komplex.  
 •  Hydraulika koryt s pevným dnem - rozdělení rychlostí, turbulentní jevy v otevřených korytech. 
 • Hydraulika koryt s pevným dnem - zrnová drsnost, drsnost vegetace.   
 • Hydraulika koryt s pohyblivým dnem - charakteristiky splavenin a počátek pohybu, dnové útvary, aluviální drsnost, průtok a transport splavenin. 
 • Úpravy toků, volba opevnění, vznik a vývoj výmolů, preventivní opatření.
 • Návrh a řešení složeného koryta. 
 • Protipovodňová ochrana - její filozofie a návrh. 
 • Revitalizační úpravy toků (podpora migrační průchodnosti toků a podpora vzniku habitatů ve vodním prostředí). 
 • Aktuálně řešené problémy správců vodních toků, provoz a údržba  VT.
 • Provoz a údržba vodních toků.