České vysoké učení technické
 
Fakulta stavební
  Katedra hydrauliky a hydrologie
 
Říční inženýrství 141RIN  

Dokumenty ke stažení
Témata referátu z RIN
Vodní zákon 254/2001 Sb.
Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR
Vyhodnocení povodně 1997
Vyhodnocení povodně 2002
WFD 2000/60/EC Směrnice Evropského parlamentu a rady  ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky
Ukázka zpracované studie.
Ledové povodně - Ing. Václav Matoušek, DrSc. (VÚV TGM Praha)
Ekologické názvy
Vodní organizmy a jejich formy; pásma ryb
Revitalizace vodního prostředí
Manual of River Restoration Techniques
Listy Základní vodohospodářské mapy 1:50000 (HEIS VÚV)
Udělejte si vlastní názor

Videa, programy a učební texty ke stažení

Časový postup dun
 Model stability břehu a eroze paty svahu
 Stanovení lokálních morfologických změn 
 Pokyny pro práci s modelem stability
 Modelování lokálního výmolu u mostu v programu HEC 
 Analýza metod pro pohyb hrubozrnných splaveninových částic
 Průběh zatopení pražského metra  
 Povodňový model Prahy

 Průběh poškození propustku