České vysoké učení technické
 
Fakulta stavební
  Katedra hydrauliky a hydrologie
 Projekt 1 - Modelování přírodních systémů
 

Projekt 1  

  • Kód předmětu: 141PZ01
  • Počet kreditů: 4
  • Zakončení: kz
  • Studijní program: bakalářský
  • Obor: Z
  • Semestr: letní
  • Typ předmětu: volitelný

Zaměření projektu:

Projekt se zaměřuje na modelování životního prostředí ve vodním hospodářství, rovněž seznamuje s koncepty a přístupy při modelování přírodních rizik a způsoby finančního zajištění.

Modelování životního prostředí ve vodním hospodářství:

Tento typ projektu si klade za cíl seznámit posluchače se základními přístupy modelování přírodních systémů, zejména jeho vodní složky, a motivovat je k aplikaci pro vybrané ilustrativní vodohospodářské úlohy. Projekt postupuje v logických krocích od identifikace a konceptualizace problému ŽP, přes návrh struktury modelu a volbu alternativních modelovacích přístupů, až po kritické zhodnocení využitelnosti navrženého modelu.  Projekt se rovněž dotkne problematiky pravděpodobnostního přístupu při modelování lokálních a globálních rizik, zejména pro účely modelování přírodních katastrof. Výuka bude zajišťována ve spolupráci s pracovníky z praxe. Preferována je komunikace v anglickém jazyce (poskytované materiály, potřebná terminologie, výstupní prezentace studentů, diskuse na semináři).

Bližší informace  naleznete zde

Cvičení 4 hodiny/týdně. Výklad látky, konzultace k probíraným okruhům, prezentace práce v dílčích blocích.

Ukončení a výstupy projektu:

Praktická část 1: 
Na základě stručné analýzy zvolené případové vodohospodářské úlohy (popř. i jiného vlastního problému) navrhnout koncepční model, který bude zahrnovat diskusi  ke zdrojům vstupních údajů pro model a na ně kladeným požadavkům, dále diskusi k  výstupům z modelu a k parametrům ovlivňujícím kvalitu a interpretovatelnost výsledků.  Ústní prezentace ( cca 20 min. v anglickém jazyce)   formou nabídky řešení pro potenciálního uživatele modelu.

Praktická část 2:
Identifikace a návrh struktury modelu. Diskuse a práce v týmu.

Praktická část 3:
Aplikace pravděpodobnostního modelu při zajišťování rizik - příklad pro model  vichřice s využitím prostředí MS  Excel. Samostatná práce, diskuse se  zpětnou vazbou.

Praktická část 4:
Kritické zhodnocení  vybrané přírodní katastrofické údálosti. Výstupem bude zpracování dokumentu.

  
Ing. Petr Sklenář, Ph.D
a tým Guy Carpenter