Rámcová témata doktorských prací - K141

·       Modelování pohybu vody v proměnlivě nasyceném pórovitém prostředí (VHVS, IŽP; T. Vogel, J. Dušek, M. Dohnal, J. Votrubová)

·       Problematika šíření kontaminantů v půdním prostředí (VHVS, IŽP; T. Vogel, J. Dušek)

·       Hydrologie svahu - hypodermický odtok (VHVS, IŽP; T. Vogel, J. Dušek, M. Dohnal)

·       Stanovení hydraulických parametrů pórovitého prostředí pomocí metody inverzního modelování (VHVS, IŽP; T. Vogel, M. Dohnal)

·       Hydrologické procesy v systému  půda-rostlina-atmosféra (VHVS, IŽP; T. Vogel, J. Dušek, M. Dohnal, J. Votrubová)

·       Geneze odtoku a kvality vody v systému povodí - nádrž (VHVS, IŽP; J. Křeček)

·       Vliv kyselé atmosférické depozice na hydrologické procesy v malém horském povodí (VHVS, IŽP; J. Křeček)

·       Matematické modelování pohybu splavenin otevřenými koryty (VHVS; V. Matoušek)

·       Matematické modelování korytotvorných procesů v řekách s pohyblivým dnem (usazování, zanášení, vymílání) (VHVS; V. Matoušek)

·       Matematické modelování hydraulické dopravy směsí potrubními systémy (VHVS; V. Matoušek)

·       Matematické modelování vlivu uzavření hladiny (splávím, ledem apod.) na vnitřní strukturu proudu a smykové poměry ve dně koryta (VHVS; V. Matoušek)

·       Modelování faktorů ovlivňujících hydraulickou drsnost otevřených koryt (VHVS; V. Matoušek)

·       Modelování vlivu chodu splavenin na hydraulickou drsnost koryta (VHVS; V. Matoušek)

·       Stochastický přístup v modelování hydraulické funkce objektů na vodních tocích za povodní (VHVS; P. Sklenář)

·       Propojení monitorovacího a předpovědního systému pro potřeby řízení velkého víceúčelového VD při povodni  (VHVS; P. Sklenář)

·       Využití nástrojů CFD při optimalizaci hydraulického návrhu hydrotechnických konstrukcí (VHVS; P. Sklenář)