SLOŽKOR 

program pro výpočet proudění
koryty se složeným profilem

 
ÚVOD
Složená koryta
Účel programu
Poděkování
O PROGRAMU
Před spuštěním
Práce s programem
Metoda LDM
Možnosti výpočtů
PROG. HladinyFit
K čemu slouží
Zadání vstupů
Výpočet
Výstupy
KE STAŽENÍ

Poslední změna:
13.01.2011
SLOŽKOR2
s o 40% rychlejším
algoritmem výpočtu

17.03.2011
Drobná vylepšení v programu HladinyFit

ČVUT v Praze
ČVUT, Katedra hydrauliky a hydrologie
Projekt "Nejistoty hydraulických výpočtů" GAČR
Další programy autora

PROGRAM HladinyFit

K čemu slouží

Program HladinyFit využívá vícerozměrnou optimalizační procedurku k tomu, aby nalezl takové parametry nerovnoměrného proudění v otevřeném korytě, pro které se vypočtený průběh hladiny nejvíce blíží průběhu zadanému. V současnosti lze optimalizovat drsnosti, výškové a půdorysné polohy bodů tvořících příčné profily, hodnoty okrajových podmínek (dolní hladina, průtok), součinitele ztrát místních, rozšířením a zúžením v profilu. Program je tak vhodný například k vyhodnocování drsností ze zaměřeného průběhu hladiny a známého průtoku.

Zadání vstupů

Program využívá výpočetního jádra programu SLOŽKOR a používá i stejný typ vstupních dat. Aby bylo možno provádět optimalizaci, je pořeba nejdříve v programu SLOŽKOR vytvořit projekt a sestavit v něm řešení, tj. soubor geometrických dat, okrajových podmínek a specifikací metod hydraulického výpočtu. Projekt poté může být načten v programu HladinyFit.


Hlavní okno programu

Výběr proměnných, které se mají optimalizovat

Po otevření projektu v programu HladinyFit je potřeba vybrat řešení. Dále se založí skupiny proměnných. Proměnné ve skupině jsou v průběhu optimalizace měněny společně. Do každé skupiny pak lze načíst jednu nebo více proměnných, které jsou v řešení k dispozici. Rozsah variace specifikuje, v jakém rozsahu jsou proměnné ve skupině měněny vzhledem k původní hodnotě. Variace 0 tedy znamená původní hodnoty proměnných, variace 1 znamená, že všechny proměnné ve skupině jsou zvětšeny o 1. Parametr přesnost určí s jakou přesností (s jakým výpočetním krokem) jsou optimální hodnoty proměnných ve skupine hledány.

Dále je potřeba zadat průběh hladiny, ke kterému se má blížit průběh vypočtený. Nastavení numerického výpočtu pak jednak specifikuje maximální počet iterací, po kterém je optimalizace ukončena bez ohledu na splnění konvergenčních kritérií, a dále konvergenční kritéria (viz dále).

Výpočet

Při optimalizaci je použita gradientní metoda, které vyžaduje počáteční odahad (startovní bod). Tím jsou původní hodnoty proměnných (variace rovny 0). Optimalizačním kritériem je součet čtverců odchylek zadané hladiny od hladiny vypočtené. V každé iteraci je numericky vypočtena derivace součtu čtverců dle variace skupiny a sestaven gradient. Výpočet se provádí v souřadnicích normovaných parametrem přesnost. Nové hodnoty variací skupin proměnných jsou získány jako hodnoty v předchozí iteraci plus jednotkový vektor ve směru gradientu. Konvergenční kritérium je splněno tehdy, pokud N po sobě jdoucích iterací vede k hodnotám variací, které od sebe nejsou vzdáleny o více než d-násobek jednotkového vektoru (v normovaných souřadnicích).

Výstupy

Po ukončení optimalizace je zobrazeno okno s výstupy. Lze si prohlídnout průběh součtu čtverců odchylek zadané a vypočtené hladiny jednotlivých iteracích a průběh variace proměnnéch. Dále jsou zobrazeny konečné hodnoty proměnných. Ty lze použít k přepsání hodnot původních.


Zobrazení výsledků optimalizace


Poslední údržba stránek: 10.1.2019
nahoru
autor: Jan Krupička