SLOŽKOR 

program pro výpočet proudění
koryty se složeným profilem

 
ÚVOD
Složená koryta
Účel programu
Poděkování
O PROGRAMU
Před spuštěním
Práce s programem
Metoda LDM
Možnosti výpočtů
PROG. HladinyFit
K čemu slouží
Zadání vstupů
Výpočet
Výstupy
KE STAŽENÍ

Poslední změna:
13.01.2011
SLOŽKOR2
s o 40% rychlejším
algoritmem výpočtu

17.03.2011
Drobná vylepšení v programu HladinyFit

ČVUT v Praze
ČVUT, Katedra hydrauliky a hydrologie
Projekt "Nejistoty hydraulických výpočtů" GAČR
Další programy autora

ÚVOD

Složená koryta

Koryta velké části toků mají charakter složeného profilu. Může jít o uměle vytvořená koryta s pravidelným tvarem, kdy se obvykle jedná o lichoběžníkový profil s bermami po jedné, nebo po obou stranách, nebo o koryta přirozená. Společným znakem v obou případech je, že voda při povodňových průtocích vystupuje z hlavního koryta a rozlévá se v bermách, či záplavovém území. Přitom proudění nad hlavním korytem má zpravidla výrazně odlišný charakter od proudění mělčími částmi průtočného profilu, což je příčinou dodatečných hydraulických ztrát na rozhraní mezi pomalejšími a rychlejšími proudy. Toto je třeba zohlednit při výpočtu kapacity profilu.

Jednou z možností je použití vyššího než 1D modelování. Vzhledem k náročnosti na pořízení vstupů je však 2D (natož pak 3D) modelování nad možnosti běžných aplikací v oblasti říční hydrauliky. Klasické 1D modelování tedy stále nepozbývá na významu. Doposud byla navržena celá řada metod, které s větším či menším úspěchem zahrnují jevy ve složeném korytě do 1D výpočtu.

Účel programu

Program byl vytvořen za účelem implementace tzv. LDM metody výpočtu složených profilů a k provádění variantních výpočtů. Variantními výpočty se zde má na mysli použití různých výpočetních metod pro stanovení kapacity příčného profilu, přičemž vybrané metody zahrnují kromě LDM i varianty klasického dělení profilu do sekcí a jednu metodu empirickou.

Počítat lze konzumční křivky profilu, rozdělení svislicových rychlostí napříč korytem, rozsah oblastí provádějících zadané procento celkového průtoku (AZZU). Program umožňuje i výpočet podélného profilu hladiny na říční trati metodou po úsecích (nerovnoměrné proudění).

Poděkování

Tento program vznikl v rámci projektu 103/04/1328 GAČR "Nejistoty hydraulických výpočtů na vodních tocích pro extrémní hydrologické jevy" a v rámci výzkumného centra CIDEAS.


Poslední údržba stránek: 10.1.2019
nahoru
autor: Jan Krupička