Web nejistoty
 Home 

Modelování průchodu povodňových průtoků mostními objekty a inundačním územím v povodí Odry a Opavy

Martin Kantor

 
 
 
 
 
    
 

m2pan1m1

Úvod

    Při vzniku povodňových situací na tocích, kde dochází k jejich častému křížení s mostními objekty, závisí rozsah a charakter možného proudění v inundačním území na způsobu průchodu povodňových vln právě těmito mostními profily. Mosty jsou tak často překážkou nejen pro bezproblémové převedení vlastního průtoku, ale i pro hladký průchod velkého množství plovoucího materiálu neseného na hladině. Dochází tak často k vzniku zátarasů, které často usměrňují proud vody a zvyšují vylévání průtoku z koryta do inundačního území. Často je pak i charakter proudění mimo koryto značně odlišný od stavu, který bylo možno očekávat podle předchozích hydraulických výpočtů neuvažujících s alternativou chodu plovoucího materiálu. Předpokladem pro realistické zahrnutí chodu spláví z horních částí povodí do hydraulického výpočtu je dostatečné obeznámení se situací v horní části toku z hlediska odhadu množství materiálu, které může vstupovat do pohybu při výskytu povodně. Důležité jsou i rozměry a tvarová členitost plovoucích předmětů, které přispívají k jejich zachycení v místech s omezenou průchodností. Tyto údaje jsou však jen málokdy podrobně známy a proto jejich zahrnutí do výpočtu se může opírat pouze o odborný odhad a předběžné posouzení situace, která může nastat v blízkosti objektu mostu.

Cíle
     
    Cílem práce je aplikace dostupných hydraulických výpočetních prostředků na modelování problematických mostních objektů ve vztahu k chodu spláví. Celá práce se opíra o data a informace z povodní v roce 1997 na Odře, kde byl chod spláví významný a způsobil řadu problémů.                                Část této práce byla prezentována jako přízpěvek konference Vodní toky 2005 .

  webmaster  autor