Web nejistoty
 Home 

Ovlivnění průchodu velkých vod mostními objekty na malých vodních tocích

Ing. Tomáš Picek

 
Úvod
 


Úvod

    Mostní objekty patří na vodních tocích k nejčastěji se vyskytujícím stavbám, které významnou měrou ovlivňují proudění vody. Při běžných vodních stavech, kdy nedochází ke kontaktu hladiny s konstrukcí mostovky a jedná se tedy zcela o proudění s volnou hladinou, je výpočetní aparát pro stanovení průběhu hladiny procházející profilem mostu zpracován na vysoké úrovni. Pro případy zvýšených průtoků, kdy dojde k vybřežení vody do inundačního území, ale stále se jedná o případ proudění s volnou hladinou, jsou hydraulická řešení také k dispozici. 
       Při velkých průtocích může dojít ke kontaktu vodní hladiny s mostovkou a v profilu mostního otvoru potom může nastat tlakové proudění. Na menších vodních tocích může také nastat situace, kdy je kapacita mostního otvoru natolik nízká, že mostní otvor není schopen celý průtok pojmout a dojde k přelití mostovky. Výpočetní aparát pro případ tlakového proudění mostním otvorem a zejména pro situaci, kdy dochází k proudění nad mostovkou, je dosud na nízké úrovni.

 
Celá práce je shrnuta v Disertační práci (format .pdf)
 

  webmaster  autor