Web nejistoty
 Home 

Spolehlivost stanovení kapacity složených profilů při použití různých metod výpočtu

Jan Krupička

 
 
koryto2koryto3koryto1

Úvod

     Koryta velké části toků mají charakter složeného profilu. Může jít o uměle vytvořená koryta s pravidelným tvarem, kdy se obvykle jedná o lichoběžníkový profil s bermami po jedné, nebo po obou stranách, nebo o koryta přirozená. Společným znakem v obou případech je, že voda při povodňových průtocích vystupuje z hlavního koryta a rozlévá se v bermách, či záplavovém území. Přitom proudění nad hlavním korytem má zpravidla výrazně odlišný charakter od proudění mělčími částmi průtočného profilu, což je příčinou dodatečných hydraulických ztrát na rozhraní mezi pomalejšími a rychlejšími proudy. Doposud byla navržena celá řada metod, které tuto okolnost s větším či menším úspěchem zahrnují do výpočtu celkové kapacity profilu.

Cíle
     
    Cílem této práce je porovnání vybraných metod výpočtu kapacity přímých složených profilů. V první fázi se jedná o porovnání vybraných metod navzájem, a to na fiktivním složeném profilu s jednoduchou geometrií. Cílem druhé fáze je získání experimentálních dat, porovnání výsledků výpočtu jednotlivými metodami s těmito daty a zhodnocení spolehlivosti takto prováděných výpočtů včetně jejich citlivosti na nejistoty ve vstupních datech.


Výsledky práce byly průběžně publikovány jako Technický list řešení CIDEAS. Podrobně je řešení uvedené problematiky zpracováno v diplomové práci, která je k dispozici v položce Ke stažení.

  webmaster  autor