Web nejistoty
 Home 

Odvození extrémních povodňových vln v malých povodích deterministickými nástroji

Ing. Boris Vološ

 
 

Úvod

     Řešení protipovodňové ochrany předchází stanovení návrhových hydrogramů teoretických povodňových vln s určitou pravděpodobností opakování v jednotlivých profilech řešeného území.  Zatímco na povodích s přímým pozorováním, kde lze uplatnit vhodný analogon s dostatečně dlouhou řadou pozorovaných průtoků, budou i nadále převažovat statistické přístupy v určování kulminačního průtoku, tvarů a objemů povodňové vlny nad deterministickými. Na povodích bez přímého pozorování (co je předmětem našeho výzkumu), zpravidla o velikosti do 500 km2 , je žádoucí využití vhodného deterministického modelu. Deterministický model umožňuje na malých povodích lépe definovat vztahy mezi N-letou maximální srážkou a N-letým kulminačním průtokem, než je tomu u statistických modelů. V roce 2004 byla dělaná analýza časového kroku pozorování srážky a její vliv na tvar a průběh povodňové vlny. Výsledky analýzy prokázali, že nejen časový krok záznamu srážky má vliv na tvar a průběh povodňové vlny, ale ještě podstatnější vliv na průběh hydrogramu má rozdělení srážky uvnitř deště. Proto jsme se v rámci grantu „Nejistoty hydraulických výpočtů na vodních tocích pro extrémní hydrologické jevy, zaměřili výzkum na stanovení míry nejistoty odvozených hydrogramů, způsobenou vstupní návrhovou srážkou ve formě syntetického návrhového hyetogramů. Posuzované návrhové hyetogrami byly sestavený dle metodických postupů ČHMÚ lit. [1].

Poster (.jpg)

Prezentace (.pdf)

  webmaster  autor