Web nejistoty
 Home 

Vliv chyb vstupních dat na výsledky 2D modelů proudění v záplavových oblastech     

Martin Salaj

 
   
 
    

 Úvod

    Používání 2D matematických modelů proudění vody v otevřených korytech má své nezastupitelné místo při protipovodňové ochraně, ať už se jedná o stanovování záplavových území, či navrhování konkrétních protipovodňových opatření. Umožňují nám co nejpřesněji poznat charakteristiky povodňové události a díky těmto znalostem minimalizovat její negativní dopad. Zpracování těchto modelů je zatíženo celou řadou nejistot. Aby bylo možné výsledky těchto modelů správně interpretovat, je potřeba poznat jak tyto nejistoty výsledné hodnoty ovlivňují. Jednou z nejistot je přesnost vstupních dat. Tato práce se zabývá jejím vlivem na výsledky těchto modelů.
Konkrétně se jedná o tyto vliv nepřesnosti určení těchto vstupních dat:

• odpory vyjádřené Manningovým drsnostním součinitelem (n)
• data z fotogrammetrie pro digitální model terénu (DMT).

Je zde diskutován vliv chyby, která vzniká při jejich stanovování, na výsledné charakteristiky proudění v záplavových oblastech.


  webmaster  autor