Fakulta stavební ČVUT                                                                                                                                     Katedra hydrauliky a hydrologie
 

Nejistoty hydraulických výpočtů na vodních tocích pro extrémní hydrologické jevy

Uncertainty in open channel analyses under  extreme flow conditions

Projekt 103/04/1328 Grantové agentury České republiky

Hlavní řešitel: Ing. Petr Sklenář, Ph.D.


Motto:
 „Nejistota není příjemný stav, ale naprostá určitost je zcela absurdní.“
Francois Marie (Arouet) Voltaire  (1694-1778).

Oblasti výzkumu
  • Hydraulika objektů na vodních tocích a proudění kolem překážek a za povodní nebo jinak ztížených podmínek proudění
- Ovlivnění průchodu velkých vod mostními objekty na malých vodních tocích (T. Picek)
  • Modelování průchodu povodňových průtoků inundačním územím a mapování povodňových rizik
- Modelování průchodu povodňových průtoků mostními objekty a inundačním uzemím v povodí Odry a Opavy (M. Kantor)
 
- Spolehlivost stanovení kapacity složených profilů při použití různých metod výpočtu (J. Krupička)

- Vliv chyb vstupních dat na výsledky 2D modelů proudění v záplavových oblastech (M. Salaj)
  • Metody a postupy pro zpětné vyhodnocení povodňových průtoků
  • Inteligentní předpovědní modely propagace povodní v říční síti
          - Předpovědi hydrogramů průtokových vln v říčním systému s využitím neuronových sítí (O. Fatka)
  • Odvození extrémních povodňových vln v malých povodích deterministickými nástroji
- Odvození extrémních povodňových vln v malých povodích deterministickými nástroji (B. Vološ)
  • Hodnocení transformačního účinku při průchodu povodně velkou nádrží
- Modelování průchodu extremní povodně nádrží Orlík (V. Bíňovec)
  • Hydraulika bezpečnostních přelivů
- Hydraulika bezpečnostních přelivů VD (M. Kantor)
 
   
 
Úvod
Přirozený srážko-odtokový proces v povodích je provázen celou řadou jevů, které neumíme zatím dostatečně přesně popsat a pouze je nahrazujeme více či méně přesnými procesními modely. Rovněž vstupní data a jejich spolehlivost u těchto modelů představují významnou složku nejistot v inženýrských výpočtech a stanoveních.  Je třeba proto věnovat náležitou pozornost správné kvalitativní, ale i kvantitativní interpretaci nejistot výstupů včetně efektivního využití této informace v dalších navazujících inženýrských úlohách nebo souvisejících rozhodovacích procesech. Při extrémních povodňových stavech má navíc řada popisovaných jevů náhodný charakter, deterministické modely proto musí být v nezbytné míře doplněny i o stochastické modelovací přístupy.

Cíle
Projekt se věnuje problematice nejistot při hydrologických a hydraulických výpočtech, které neumíme zatím dostatečně přesně popsat a pouze je nahrazujeme více či méně přesnými procesními modely.  Hlavním cílem je identifikace a analýza charakteru jednotlivých zdrojů nejistot a dále navržení postupů vedoucích ke snižování nejistot jak v procesu pořizování vstupních dat z vodních toků, tak i při aplikování hydraulických a hydrologických výpočetních postupech.
Významné výsledky lze očekávat zejména v oblasti zlepšení způsobů kvantifikace nejistot  pro účely
 
I) předpovědi kulminačních průtoku, úrovní hladin při kulminačních stavech a následně i mapování povodňových rizik,
II) zpětného vyhodnocování kulminačních průtoků ze stop hladin,
III) plánování a návrhu nových nebo zlepšení funkce stávajících ochranných protipovodňových opatření,
IV) návrhu, provozování a údržby toků a objektů na nich jak v ochráněných zastavěných územích, tak v oblastech s přirozenou inundací vodních toků (akcentován zejména efekt vegetace),
 

webmaster                                                                                                                                                                                   poslední aktualizace 12.4.2007