4. Fyzikální modelování:

Výukové kurzy přednášené na stavební fakultě Českého vysokého učení technického v Praze.

Výuka

Předmět HYA má vlastní webové stránky (webové stránky HYA).  Na ní jsou ke stažení základní materiály k přednáškám a cvičením.

1. Úvod a vlastnosti kapalin

Hydraulika (HYA)

Předmět umožní v hydraulice již mírně pokročilému studentovi důkladně pochopit fyzikální zákonitosti proudění kapaliny a zásady jeho matematického a fyzikálního modelování. Dále jej naučí používat získané znalosti při řešení některých složitějších aplikací proudění kapaliny v inženýrské praxi.

Obsah předmětu:

I. Teorie a experiment v hydraulice: Pohyb reálné kapaliny (PRK). Základy fyzikálního modelování a modelová podobnost. Struktura proudění .

II. Složitější hydraulické aplikace.

Doporučená literatura:

[1] Kolář V., Patočka C., Bém J.: Hydraulika, SNTL, Praha, 1983,

[2] Havlík V., Marešová I.: Hydraulika 10, 20, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2001,

[3] Chadwick A., Morfett J, Borthwick M. Hydraulics in Civil and Environmental Engng. Fourth Edition. Spon Press, 2004.

Hydraulika pro MSc studium (HY3V)

2. Hydrostatika

3. Základy hydrodynamiky

5. Hydraulika otevřených koryt

4. Hydraulika potrubí

6. Ustálený výtok otvorem

7. Hydraulika mostů a propustků

8. Proudění podzemní vody

9. Silové účinky proudu

10. Měření průtoku

ČVUT v Praze, fakulta stavební

 katedra hydrauliky a hydrologie

PROF. Dr. Ing. Václav Matoušek

Konzultační hodiny:  dle dohody

Místnost B818

Telefon: (+420) 224 35 4673

E-mail: v.matousek@fsv.cvut.cz

1. PRK: Matematické modelování:

2. PRK: Navier-Stokesova rovnice:

3. PRK: Turbulence, přenos. jevy:

5. Modelová podobnost:

6. Neustálené proudění v korytě:

7. Neustálené proudění v potrubí:

Předmět se zabývá hydraulickými procesy vyskytujícími se v průmyslové praxi a souvisejícími s pohybem vody s příměsemi (nejčastěji tuhých částic, ale i např. chemických látek nebo vzduchových bublin).

Obsah předmětu:
Praktické řešení hydraulických problémů v technologických procesech: usazování, míchání, odstřeďování, fluidizace, proudění a čerpání. Na základě matematického modelování procesů návrh hydraulického zařízení, např. trasy pro dopravu tekutin a vícefázových soustav (newtonských/nenewtonských kapalin/směsí a vícefázových systémů) uzavřenými a otevřenými vedeními (potrubí a koryta)
.

Doporučená literatura:

[1] Matoušek V., Slurry Transport, Skripta TU Delft, 2004

[2] Julien, P.Y.: Sedimentation  and erosion, Cambridge University Press, 1998.

[3] Novák V., Rieger F. a Vavro K.: Hydraulické pochody v chemickém a potravinářském průmyslu, SNTL ,1989.

[4] .... další doplňková literatura.

Hydraulika technologických procesů

Cvičení - Hydraulika (HY3V)

Ke stažení formuláře a zadání:

8. Struktura proudění - rychl. profil:

9. Čerpání a doprava potrubím:

10. Výtok otvorem—stavidlo a PK:

11. Silový účinek paprsku:

13. Nenewtonské proudění:

12. Obtékání a částice v kapalině:

Laboratorní práce: formuláře

Cvičení: zadání úkolů

ADV