Obrázky: Proudění v potrubí — praktické použití při dopravě sypanin

prof. Dr. Ing. Václav Matoušek

Thákurova 7

166 29 Praha 6

Kontakt:

Telefon: (+420) 224 35 4673

Fax: (+420) 224 31 0782

E-mail: v.matousek@fsv.cvut.cz

ČVUT v Praze, fakulta stavební

 katedra hydrauliky a hydrologie

PROF. Dr. Ing. Václav Matoušek

Koryto toku s pohyblivým dnem — vodní stav při určitém průtoku závisí na drsnosti koryta

Spláví zachycené na pilířích mostu ovlivňuje erozivní činnost proudu a tedy stabilitu dna koryta a základu mostní konstrukce.

Trubní hydraulická doprava strusky a popílku z teplárny na odkaliště

Sací bagr s dopravním potrubím—těžba písku

z mořského dna

Obrázky: Proudění v otevřeném korytě — interakce proudu s korytem