Náměty na téma diplomových prací – V. Bareš

 

Hydraulické modelování vlivu instalace tepelných výměníků na kapacitu stokové sítě (DP)

-          Využití energie odpadní vody rekuperací tepla je jednou z nově se rozvíjející technologií v oboru městské odvodnění a využití zbytkové energie. Instalace tepelných výměníků dostávajících potrubí nicméně nesmí významně snížit hydraulickou kapacitu potrubí a bezpečnost provozu stokových sítí. Cílem diplomové práce je posoudit pomocí nástrojů fyzikálního a/nebo matematického modelování hydraulické působení navržených typů výměníků na hydraulickou kapacitu stokového potrubí.

Aplikace ultrazvukové anemometrie při proudění o volné hladině a transportu hrubozrnného sediment (DP)

-          Pohyb sedimentů je procesem, který ovlivňuje hydraulické a turbulentní charakteristiky proudění v otevřených korytech. Cílem práce je kvantifikovat vliv pohybu hrubozrnného sedimentu na tření a rozdělení rychlosti a turbulence při proudění s volnou hladinou.

Vyhodnocení rozdělení rychlosti dvoufázového proudění v tlakovém potrubí (DP)

-          Řada sypných materiálů je často transportována prostřednictvím dvoufázového hydrotransportu tlakovými potrubími. Pro porozumění principům tohoto jevu, je nezbytné mít odpovídající informace o rozdělení rychlosti v těchto suspenzích. Ultrazvuková anemometrie na rozdíl od optických metod je schopna popsat rychlostní a turbulentní charakteristiky proudění. Cílem práce je verifikace metody ultrazvukové anemometrie pro měření koncentrovaných jemnozrnných suspenzí.