Náměty na téma bakalářských a diplomových prací – V. Bareš

 

Statistika pokrytí urbanizovaných povodí ČR nad 10.000 EO mikrovlnnými spoji mobilního operátora (BP)

-          Síť mobilních operátorů je tvořena mikrovlnnými (MV) spoji, které operují na frekvencích, kde jsou hlavním zdrojem rušení signálu dešťové kapky. Data o kvalitě MV spojů mohou být s výhodou využita pro odhad srážkových intenzit. Probíhající experimenty na dílčích povodích ukazují, že jde o relevantní zdroj srážkových dat s vysokým potenciálem pro využití při modelování srážko-odtokových procesů v městských povodích, neboť právě ve městech jsou sítě nejhustší. Kvalita srážkové informace je ovšem závislá na topologii MV sítě. Vytvoření statistiky pokrytí je důležitým krokem pro širší využití této inovativní metody pro měření srážkových intenzit.

 

Kalibrace ultrazvukových průtokoměrů ve stokové síti pomocí integrálové metody (BP, DP)

-          Komerční ultrazvukové průtokoměry jsou využívány v oboru městského odvodnění pro dlouhodobý monitoring průtoku ve stokových sítích. Nutnou podmínkou jejich využití je jejich kalibrace v místě instalace. Klasické metody hydrometrování jsou s ohledem na dynamiku proudění ve stokové síti problematické, proto lze s výhodou využít integrálové tracerové metody, která je časově méně náročné a relativně přesná. Cílem práce je teoreticky rozpracovat metodiku měření včetně vyhodnocení nejistot a dále ji experimentálně ověřit v měrných profilech stokové sítě.

Posouzení metod plošné rekonstrukce srážek z dat z mikrovlnných spojů s ohledem na odtok z povodí (DP)

-          Síť mobilních operátorů je tvořena mikrovlnnými (MV) spoji, které operují na frekvencích, kde jsou hlavním zdrojem rušení signálu dešťové kapky. Data o kvalitě MV spojů mohou být s výhodou využita pro odhad srážkových intenzit. Hustota MV spojů v městských povodích bývá natolik vysoká, že umožňuje do určité míry prostorově rekonstruovat skutečné plošné rozložení srážky. Doposud bylo publikováno pouze několik metod, které rekonstrukci umožňují, a jejich relevantní srovnání zcela chybí. Cílem práce je proto tyto metody srovnat, a to na základě reálných dat ze sítě MV spojů v povodí Praha-Letňany a na základě virtuálních dat generovaných virtuálním srážkovým generátorem.

Kalibrace srážko-odtokového modelu: vliv různých zdrojů kalibračních srážkových dat na parametry modelu (DP)

-          Hydrodynamické srážko-odtokové modely jsou široce využívány při plánování a řízení městského odvodnění. Pro kalibraci modelu jsou obvykle využívána srážková data z jednoho či více srážkoměrů v povodí či v jeho okolí. Dešťové srážky ovšem obecně vykazují značnou prostorovou variabilitu, která nemůže být bodovými srážkoměry plně zachycena. Náhodné i systematické chyby ve srážkových datech se tak logicky propagují do parametrů modelu. Mikrovlnné spoje sítě mobilních operátorů operující na frekvencích, kde jsou hlavním zdrojem rušení signálu dešťové kapky, představují inovativní zdroj srážkových dat. Využití těchto dat pro kalibraci či provoz modelu je tak potenciálně velmi výhodné. Jde o všem o jiný typ dat zatížený jiným typem chyb (např. systematicky vyhlazují lokální srážkové extrémy). Pochopení vlivu různých zdrojů srážkových dat na parametry modelu povede nejen k možnosti využívat MV spoje v oblasti městského odvodnění, ale celkově k lepší praxi při kalibraci nových modelů a provozování těch stávajících.