České vysoké učení technické
 
Fakulta stavební
  Katedra hydrauliky a hydrologie
 Hydraulika 141HYA
Hydraulika

 • Kód předmětu: 141HYA
 • Počet kreditů: 2 + 2
 • Zakončení: z,zk


Fyzikální vlastnosti vody. Hydrostatika - tlak v tíhovém poli, hydrostatické převody, hydrostatické síly, zatížení konstrukcí kapalinami, vztlak. Základy hydrodynamiky - charakteristiky, režimy a druhy proudění, hydraulické odpory, aplikace základních rovnic. Tlakové proudění v potrubí - ztráty třením a místní, jednodušší případy výpočtu potrubí, potrubí s čerpadlem, vznik hydraulického rázu. Ustálené proudění v korytech - rovnoměrný pohyb, hydraulický návrh koryta, kritické proudění, průběhy hladin. Hydraulika objektů - výtok otvorem a trubním zařízením, přepad přes ostrou hranu a širokou korunu, proudění mosty a propustky. Aplikace věty o hybnostech proudu kapaliny. Měření průtoku vody. Proudění podzemní vody - druhy, účinky, filtrační zákon, řešení průsaků a odvodnění.

Literatura:

 • Kolář - Patočka - Bém : Hydraulika, SNTL, Praha 1983, učebnice.
 • Mäsiar - Kamenský : Hydraulika pre stavebných inžinierov I, II, ALFA, Bratislava 1985, 1989.
 • Havlík - Marešová : Hydraulika 10, 20 - Příklady, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001, skriptum.
 • Bém: Vodohospodářské inženýrství, ČVUT, Praha 1990, skriptum - část 3, 6.1, 6.2.

Průvodce hydrauliky Národní technické knihovny - odkaz na www stránkyPodmínky pro udělení zápočtu:
 • řádná docházka na cvičení
 • aktivní práce na cvičení
 • včasné odevzdání (tj. do 14 dnů od zadání) správně vypracovaných vlastnoručně napsaných domácích úloh a elaborátů z vlastního hydraulického měření (student je povinen přijít na laboratoře připraven v rozsahu do té doby proběhlých cvičení a přednášek + návodů k laboratorním měřením, které je možno stáhnout ze stránky cvičení - toto může být na začátku laboratorních cvičení ověřováno testy či ústním přezkoušením!)
 • Pozn.: V průběhu semestru se na cvičeních píší 3 písemky. Z každé je možno získat až 3 body. Tyto body se přičítají k bodům získaným při zkoušce. Účast na těchto písemkách je nepovinná, ale rozhodně doporučená!
Informace o zkoušce:

Na začátku zkoušky je prováděna prezence přítomných studentů. Všichni studenti jsou povinni prokázat svou totožnost předložením průkazu studenta ČVUT.

 • 3 příklady (max. bodový zisk 12 b.) obdobného typu jako budou řešeny v rámci cvičení; nutný minimální bodový zisk z této části zkoušky 5 b.
 • 6 teoretických otázek (max. bodový zisk 18 b.) z celé probírané látky; nutný minimální bodový zisk z této části zkoušky 7 b.

  Tabulka výsledného ohodnocení dle dosaženého bodového zisku:

celkový bodový zisk <19,5 19,5 - 23 23,5 - 27 27,5 - 31 31,5 - 35 35,5 - 39
 hodnocení F E D C B A

Informace k početní části zkoušky z HYA:

 • k početní části zkoušky je povolen vlastní rukou psaný výpis vzorců (pouze vzorců bez nákresů, postupů a popisů!) o rozsahu jednoho listu A4.
  Kopie nejsou přípustné!
  Výpisy vzorců mohou být kontrolovány.
 • chyby ve výpočtu základních geometrických obrazců jsou nepřípustné
 • z vypočteného příkladu musí být zřejmý postup výpočtu:
  použitý vztah - dosazení - výsledek (včetně jednotek!)
  Pouze výsledek nestačí !
 • není dovoleno vzájemné půjčování pomůcek (kalkulačky)
 • není dovoleno používání vlastních tabulek (tabulky budou dodány vyučujícími)
Důležité upozornění platné pro početní i teoretickou část zkoušky:

Po celou dobu zkoušky je zakázáno používání či jakákoliv manipulace s technickými prostředky umožňujícími dálkový přenos informací, zejména používání mobilních telefonů!!! Použití zakázaných či nepovolených pomůcek = okamžité ukončení zkoušky s hodnocením „0 bodů“ a předání případu Disciplinární komisi Fakulty stavební!!!