České vysoké učení technické
 
Fakulta stavební
  Katedra hydrauliky a hydrologie
 Hydraulika R - 141HYDRHydraulika R

 • Kód předmětu: 141HYDR
 • Počet kreditů: 2 + 2
 • Zakončení: z,zk


V rámci předmětu se student naučí řešit hydraulické problémy a provádět základní hydraulické výpočty spojené se stavební praxí. Řešení jsou prováděna na základě aplikace fyzikálních principů chování tekutin v klidu a za pohybu.

Literatura:

 • Kolář - Patočka - Bém : Hydraulika, SNTL, Praha 1983, učebnice.
 • Mäsiar - Kamenský : Hydraulika pre stavebných inžinierov I, II, ALFA, Bratislava 1985, 1989.
 • Havlík - Marešová : Hydraulika 10, 20 - Příklady, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001, skriptum.
 • Bém: Vodohospodářské inženýrství, ČVUT, Praha 1990, skriptum - část 3, 6.1, 6.2.

Průvodce hydrauliky Národní technické knihovny - odkaz na www stránkyPodmínky pro udělení zápočtu:
 • řádná docházka na cvičení (upřesní vedoucí cvičení na prvním cvičení)
 • aktivní práce na cvičení
 • včasné odevzdání správně vypracovaných vlastnoručně napsaných domácích úloh a elaborátů z vlastního hydraulického měření (student je povinen přijít na laboratoře připraven v rozsahu do té doby proběhlých cvičení a přednášek + návodů k laboratorním měřením, které je možno stáhnout ze stránky cvičení - toto může být na začátku laboratorních cvičení ověřováno testy či ústním přezkoušením!)
 • Pozn.: V průběhu semestru se na cvičeních píší 3 písemky. Z každé je možno získat až 3 body. Tyto body se přičítají k bodům získaným při zkoušce. Účast na těchto písemkách je nepovinná, ale rozhodně doporučená!

Informace o zkoušce:

Na začátku zkoušky je prováděna prezence přítomných studentů. Všichni studenti jsou povinni prokázat svou totožnost předložením průkazu studenta ČVUT. Zkouška sestává z části početní a části teoretické:

 • 2 příklady (max. bodový zisk 12 b.) obdobného typu jako budou řešeny v rámci cvičení, nutný minimální bodový zisk z této části zkoušky 5 b.
 • 3 teoretické otázky (max. bodový zisk 18 b.) z celé probírané látky, nutný minimální bodový zisk z této části zkoušky 7 b.

Tabulka výsledného ohodnocení dle dosaženého bodového zisku ze součtu bodů z části početní, teoretické a bodů z písemek ze cvičení procentuelně vzhledem k maximálnímu možnému bodovému zisku:


celkový procentuelní zisk <50% 50 % - 59,9 % 60 % - 69,9 % 70 % - 79,9 % 80 % - 89,9 % 90 % - 100 %
body celkem <19,5 19,5 - 23 23,5 - 27 27,5 - 31 31,5 - 35 35,5 - 39
hodnocení F E D C B A

Informace k početní části zkoušky:

 • k početní části zkoušky je povolen vlastní rukou psaný výpis vzorců (pouze vzorců bez nákresů, postupů a popisů!) o rozsahu jednoho listu A4.
  Kopie nejsou přípustné!
  Výpisy vzorců mohou být kontrolovány.
 • chyby ve výpočtu základních geometrických obrazců jsou nepřípustné
 • z vypočteného příkladu musí být zřejmý postup výpočtu:
  použitý vztah - dosazení - výsledek (včetně jednotek!)
  Pouze výsledek nestačí !
 • není dovoleno vzájemné půjčování pomůcek (kalkulačky)
 • není dovoleno používání vlastních tabulek (tabulky budou dodány vyučujícími)

Důležité upozornění platné pro početní i teoretickou část zkoušky:

Po celou dobu zkoušky je zakázáno používání či jakákoliv manipulace s technickými prostředky umožňujícími dálkový přenos informací, zejména používání mobilních telefonů!!! Použití zakázaných či nepovolených pomůcek = okamžité ukončení zkoušky s hodnocením „0 bodů“ a předání případu Disciplinární komisi Fakulty stavební!!!