České vysoké učení technické
 
Fakulta stavební
  Katedra hydrauliky a hydrologie
 Hydraulika 3 - pro magisterské studium 141HY3V
Hydraulika pro magisterské studium

  • Kód předmětu: 141HY3V
  • Počet kreditů: 2 + 2
  • Zakončení: z,zk

Cíle předmětu:
Předmět umožní v hydraulice již mírně pokročilému studentovi důkladně pochopit fyzikální zákonitosti proudění kapaliny a zásady jeho matematického a fyzikálního modelování. Dále jej naučí používat získané znalosti při řešení některých složitých aplikací proudění kapaliny v inženýrské praxi.

Obsah předmětu:
I. Teorie a experiment v hydraulice: Pohyb reálné kapaliny (základy matematického modelování, Navier-Stokesovy rovnice, transportní procesy, turbulence). Základy fyzikálního modelování a modelová podobnost. Struktura proudění (laminární a turbulentní, newtonské a nenewtonské, mezní vrstva, úplav).
II. Složitější hydraulické aplikace: Neustálené proudění (vlny, rázy). Proudění v potrubí (potrubí-čerpadlo, kavitace, složitá potrubí). Výtok otvorem (u hradících konstrukcí, nádob a plavebních komor). Silový účinek paprsku na plochy. Obtékání tuhého povrchu. Pohyb tuhých částic v kapalině.

Literatura:
  • Kolář - Patočka - Bém : Hydraulika, SNTL, Praha 1983, učebnice.
  • Havlík - Marešová : Hydraulika 10, 20 - Příklady, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001, skriptum.
  • Bém: Vodohospodářské inženýrství, ČVUT, Praha 1990, skriptum - část 3, 6.1, 6.2.
  • Chadwick A., Morfett J, Borthwick M. Hydraulics in Civil and Environmental Engineering. Fourth Edition. Spon Press, 2004.

Průvodce hydrauliky Národní technické knihovny - odkaz na www stránkyProf. Dr. Ing. Václav Matoušek