České vysoké učení technické
 
Fakulta stavební
  Katedra hydrauliky a hydrologie
 Hydraulika 141HYA2Přednášky

1. ÚVOD
Podrobný rozbor fyzikálních vlastností kapalin.
2. HYDROSTATIKA
Zatížení zakřivených ploch. Řezová metoda. Výpočet hydrostatického zatížení složitých konstrukcí. Posouzení stability plovoucích těles. Kapalina v relativním klidu.
3. ZÁKLADY HYDRODYNAMIKY
Odvození Eulerovy pohybové rovnice pro ideální kapalinu. Navier-Stokesovy rovnice. Odvození rovnice spojitosti. Odvození Bernoulliho rovnice pro ideální kapalinu pro proudové vlákno.
4. HYDRAULIKA POTRUBÍ
Drsnost potrubí. Rozdělení rychlostí. Tloušťka vazké podvrstvy. Analýza ztrát třením, rozbor oblastí proudění, další přístupy k výpočtu ztrát třením, empirické vzorce. Rozbor jednotlivých typů místních ztrát. Hydraulický výpočet složitých potrubí.
5. HYDRAULIKA OTEVŘENÝCH KORYT
Rovnoměrné proudění, odvození Chezyho rovnice. Chezyho rychlostní součinitel. Přístupy ke stanovení součinitele drsnosti. Rychlostní vzorce. Rozdělení rychlostí ve svislici a napříč korytem. Nerovnoměrné proudění. Průběh hladin - rozbor křivek vzdutí a snížení. Výpočet průběhu hladin v prizmatických a neprizmatických korytech. Řešení nerovnoměrného proudění v případě složitých údolních profilů – modul průtoku.
6. PŘEPADY
Přepady. Odvození obecné rovnice průtoku přepadem. Základní schémata rovnic přepadu pro typické tvary (obdélník, trojúhelník, kruh). Přepady přes ostrou hranu – měrné přelivy. Přepady přes jezová tělesa, dokonalý – nedokonalý přepad, proudnicové předivné plochy. Přepad přes širokou korunu, stupeň ve dně, zvláštní druhy přepadů.
7. VODNÍ SKOK
Vodní skok, druhy vodního skoku, odvození vztahu pro vzájemné hloubky. Návrh řešení podjezí, hydraulický výpočet.
8. PROUDĚNÍ MOSTNÍMI OBJEKY A PROPUSTKY
Výpočet průběhu hladin při proudění mostním objektem s volnou hladinou. Výpočet proudění mostním objektem se zatopeným čelem, při tlakovém proudění mostním otvorem a v případě přelévaných mostních objektů. Výpočet proudění mostním objektem v případě bystřinného proudění.

Ing. Aleš Havlík, CSc. , tel. 224354338

Pro otevření souborů potřebujete Adobe Reader (Acrobat Reader)
Adobe Reader je volně ke stažení zde.