Náměty na téma bakalářských a diplomových prací - Hydraulika

Téma  BP/DP: Použití akustických měřících metod při určování rychlostních profilů proudění různými geometriemi (V. Matoušek)

Téma  BP/DP: Laboratorní výzkum vlivu uzavření hladiny otevřeného koryta na smykové napětí ve dně toku (V. Matoušek)

Téma  BP/DP: Dvoufázové proudění - koncentrační a rychlostní profily v otevřených korytech a tlakových potrubích (V. Matoušek)

Téma  BP/DP: Energetická ztráta v proudění nesoucím částice (V. Matoušek)

Téma  BP/DP: Posouzení vlivu různých faktorů na hydraulickou drsnost přirozených a upravených koryt (V. Matoušek)